Hoppa till innehåll
Media

Jakt- och fiskeövervakningen effektiviseras – regeringsproposition om efterlevnaden av jakt- och fiskelagstiftningen till riksdagen

jord- och skogsbruksministeriet
Utgivningsdatum 18.4.2024 14.03 | Publicerad på svenska 18.4.2024 kl. 14.33
Pressmeddelande

Statsrådet har lämnat en proposition till riksdagen med förslag till ändringslagar som ska effektivisera Forststyrelsens jakt- och fiskeövervakning och efterlevnaden av lagstiftningen om jakt och fiske.

Statsrådet har godkänt den av jord- och skogsbruksministeriet utarbetade regeringspropositionen som gäller effektivisering av jakt- och fiskeövervakningen.

Enligt förslaget ska lagen om Forststyrelsens jakt- och fiskeövervakning kompletteras med bestämmelser om Forststyrelsens jakt- och fiskeövervakares rätt att ge befallningar och om befogenheter som gäller tryggandet av förundersökning. Dessutom föreslås det att tredska mot jakt- och fiskeövervakare ska bli straffbart. Dessutom ändras bestämmelserna i jaktlagen och i lagen om fiske så att tillsynsmyndigheterna har mer omfattande rätt än för närvarande att kontrollera att en persons byte, fångst och fångstredskap överensstämmer med gällande bestämmelser och föreskrifter. Utöver jakt- och fiskeövervakarnas befogenheter ökas även polisens, Gränsbevakningsväsendets och Tullens befogenheter.

Utkastet till proposition var på remiss förra hösten och understöddes av remissinstanserna. Trots detta gjordes det ändringar i propositionen efter remissrundan. Förslaget om att jakt- och fiskeövervakarnas regionala behörighet ska utvidgas ströks ur propositionen. Dessutom ändrades förslaget om tillsynsmyndigheternas inspektionsrätt i fråga om förutsättningarna för inspektioner och kontrollobjekt. Till exempel för att kunna inspektera en jägares ryggsäck eller en fiskares kylväska krävs det alltid en misstanke om överträdelse av bestämmelser eller föreskrifter. Enligt förslaget får färdmedel inte inspekteras.

"Propositionen främjar jaktens och fiskets lagenlighet och en hållbar användning av naturresurserna. De ändringar som föreslås i tillsynsmyndigheternas befogenheter ökar till exempel risken att åka fast för tjuvjakt”, säger jord- och skogsbruksminister Sari Essayah.

I lagen om jakt- och fiskeövervakning föreskrivs det redan nu om flera befogenheter för jakt- och fiskeövervakare, bland annat rätten att utreda en persons identitet, utföra en säkerhetsvisitation, under vissa förutsättningar gripa en person och i undantagsfall använda maktmedel, göra en summarisk förundersökning samt förelägga en ordningsbot och utfärda ett straffyrkande.

Enligt lagen om jakt- och fiskeövervakning är syftet med jakt- och fiskeövervakning att främja och övervaka att de av statens områden som är i Forststyrelsens besittning används lagenligt samt att förebygga och utreda brott i anslutning till detta.

Jakt- och fiskeövervakningen sköts av jakt- och fiskeövervakare som är anställda i tjänsteförhållande vid Forststyrelsens enhet för offentliga förvaltningsuppgifter. Behörighetsvillkor för en tjänst som jakt- och fiskeövervakare är bland annat grundexamen för polis. 

Bilagor
Regeringens proposition samt utlåtanden och bilagor i Projektportalen.

Ytterligare information
Teemu Nikula, lagstiftningsråd, jord- och skogsbruksministeriet, 029 516 2055, fornamn.efternamn@gov.fi
Sonja Falk, ministerns specialmedarbetare, tfn 050 911 4546, fornamn.efternamn@gov.fi