Hoppa till innehåll
Media

Jord- och skogsbruksminister Antti Kurvinen: Mer handlingsutrymme för medlemsländerna i EU:s förslag till förordning om förbättring av naturens tillstånd

jord- och skogsbruksministeriet
Utgivningsdatum 22.9.2022 15.07 | Publicerad på svenska 23.9.2022 kl. 15.44
Pressmeddelande
Kuva suojärvestä

Det förslag till förordning om restaurering av natur, det vill säga den så kallade förordningen om förbättring av naturens tillstånd, som Europeiska kommissionen lade fram i juni 2022 har nu förelagts riksdagen. Statsrådets ståndpunkter till kommissionens förslag beskrivs i U-skrivelsen som lämnades till riksdagen den 22 september 2022.

Den föreslagna förordningen är enligt statsrådet av stor betydelse för arbetet med att stoppa förlusten av biologisk mångfald, och Finland understöder målen och förpliktelserna i förslaget. Förslaget till förordning inverkar i hög grad på jord- och skogsbrukssektorn, och målen gäller också fiskerinäringen.

”Det är alla EU-länders gemensamma mål att stoppa försämringen av naturens tillstånd. Ambitionen är bra, men vi måste dock se till att målen är genomförbara i alla medlemsländer”, säger jord- och skogsbruksminister Antti Kurvinen

Statsrådet kritiskt mot mätarna av den biologiska mångfalden i skogarna

Genomförandet av förordningen kräver naturvård  och restaureringsgåtgärder till exempel på myrar, fjäll och stränder, i skogar, jordbruksmiljöer, hav och insjöar. Enligt förslaget ska medlemsländerna säkerställa den biologiska mångfalden i alla skogar – också i ekonomiskogar – och följa med den biologiska mångfalden med mätare som är gemensamma för alla medlemsländer. I U-skrivelsen kritiseras dock indikatorerna för skogsmiljöer som är gemensamma för alla i den föreslagna förordningen. 

”I Finland vet vi mycket väl hur det lönar sig att följa med den biologiska mångfalden i skogarna. Vi ska vara noga med att målen på EU-nivå inte ingriper i den nationella skogspolitiken”, säger minister Kurvinen.

Den föreslagna förordningen sätter upp mål också för höjning av vattennivån i torvåkrar, torvtäkter och andra dränerade torvmarker. 

”Åtgärderna som gäller torvmarker är viktiga med tanke på klimatmålen, och många av de åtgärder som kommissionen föreslår görs och förbereds redan i Finland. Livsmedelstryggheten, försörjningsberedskapen och försörjningsmöjligheterna inom landsbygdsnäringarna får dock inte försämras. Det ska vi se till under hela beredningen”, försäkrar Kurvinen.

Mer handlingsutrymme för medlemsländerna

För Finlands del medför kommissionens förslag till förordning i sin nuvarande form mycket omfattande konsekvenser för statsfinanserna. Statsrådet anser det därför nödvändigt att eftersträva en avsevärd minskning av förslagets kostnadseffekter för statsfinanserna. Förordningen ska inte medföra en oproportionerlig börda för medlemsstaternas statsfinanser.

”Förordningen om restaurering av natur föranleder oskäliga kostnader för medlemsländerna. Det är viktigt att medlemsländerna ges handlingsutrymme och möjligheter till förnuftig resursanvändning. Vi vinner alla på att medlemsländerna kan rikta in resurserna så att varje euro ger bästa möjliga effekt för den biologiska mångfalden”, betonar minister Kurvinen.

U-skrivelsen ska nu behandlas i riksdagen. På EU-nivå diskuteras också förslaget till förordning i rådets arbetsgrupp, där Finland deltar. Finland har också aktivt varit med och utövat förhandsinflytande på förordningen.

Mer information:

  • Lasse Kontiola, ministerns specialmedarbetare, tfn 0400 694 233
  • Tuuli Orasmaa, specialsakkunnig, tfn 029516 2056
  • Teemu Seppä, råd för internationella ärenden, tfn 029 516 2158 (särskilt skogar)
  • E-postadresserna har formen fornamn.efternamn@gov.fi