Hoppa till innehåll
Media

Jord- och skogsbruksministeriets förvaltningsområdes utgifter 2 722 miljoner euro

jord- och skogsbruksministeriet
Utgivningsdatum 14.9.2004 8.00
Pressmeddelande -

Jord- och skogsbruksministeriets förvaltningsområdes utgifter i budgeten för år 2005 uppgår till 2 722 miljoner euro, vilket innebär en ökning på 35 miljoner euro jämfört med budgeten för år 2004. Utgifterna som ingår i budgetramen uppgår till cirka 1 807 miljoner euro och utgifterna utanför ramen till cirka 915 miljoner euro. Huvudparten av tilläggen orsakas av ökade stöd och förvaltningsutgifter i samband med reformen av EU:s gemensamma jordbrukspolitik, specialstödavtal för jordbrukets miljöstöd i avsikt att genomföra programmet för skydd av Östersjön samt utgifter för stöd av lantbruksekonomins struktur.

Av förvaltningsområdets anslag beviljas cirka 80 procent på basis av EU-medlemskapet. EU:s andelar uppgår till sammanlagt 916 miljoner euro, dvs. en ökning på 23 miljoner euro. I fonder utanför budgeten ingår dessutom EU:s andelar på 114 miljoner euro.

Följande centrala förändringar inverkar på förvaltningsområdets verksamhet år 2005:

- Reformen av EU:s gemensamma jordbrukspolitik innebär väsentliga förändringar i stödsystemet för jordbruket under de närmaste åren. En del av de s.k. kompletterande villkoren som hänför sig till reformen träder i kraft år 2005. Sådana villkor är exempelvis krav på gott jordbruk och god miljö samt lagstadgade skötselkrav avseende miljön samt identifiering och registrering av djur. Dessutom skapar man en bas för det nya gårdsstödsystemet som tas i bruk år 2006,

- Utvidgningen av EU med tio nya medlemsstater våren 2004 ökar konkurrensen på marknaden för jordbruksprodukter samt i handeln på den inre marknaden med produktionsfaktorer för jordbruket, växter och växtbaserade produkter, levande djur, animaliska produkter och livsmedel. Importen ökar riskerna som hänför sig till spridningen av djur- och växtsjukdomar samt sjukdomar som smittar från djur till människor, och

- Lagstiftning om livsmedel och produktionsfaktorer för jordbruket samt övervakningen av dessa, vilket ingick i det lagstiftningsprogram avseende livsmedlens säkerhet som EU:s kommission offentliggjorde år 2000.

Landsbygdens utveckling (anslag 171 miljoner euro, minskning 5 miljoner euro)

Regeringens målsättning är att bevara landsbygdens livskraft på ett hållbart sätt. En balanserad utveckling av landsbygdsområden, speciellt avlägsna områden och kärnlandsbygden, i relation till hela landets utveckling tryggas genom att man främjar ökningen av antalet landsbygdsföretag och arbetsplatser inom dessa. Utvecklingen av landsbygden sträcker sig även till lokala verksamhetsgrupper och byalagsverksamhet. Utvecklingen sker till största delen med hjälp av finansiering för regional programverksamhet som delfinansieras av EU samt handledning och finansiering från landsbygdsrådgivningen. Bevillningsfullmakten för projekt inom programverksamheten uppgår till sammanlagt 101,2 miljoner euro. De lätt minskade anslagen för verksamheten motsvarar den uppskattade tidtabellen för när bidragen för projekten ska betalas ut. Landsbygdsrådgivningens anslag minskar en aning. År 2005 inleds genomförandet av åtgärderna i det fjärde landsbygdspolitiska helhetsprogrammet.

Jordbruk (anslag 2 108 miljoner euro, ökning 37 miljoner euro)

Tillväxten av jordbrukets produktivitet med hänsyn till miljöfrågor och bevarandet av jordbruksproduktionen tryggas genom att man sörjer för familjelantbrukens produktivitets- och utvecklingsförutsättningar. Beloppet av inkomststödet som helt finansieras av EU växer med 13,6 miljoner euro till följd av förändringar i EU:s gemensamma jordbrukspolitik som man enades om sommaren 2003. Med stödet kompenseras verkningarna av sänkningen av jordbruksprodukternas priser. Huvudparten av tidigare ingångna avtal om jordbrukets miljöstöd och kompensationsbidrag ska förlängas eller förnyas år 2005, och dessutom ingår man nya specialstödavtal för miljöstödet i samband med genomförandet av programmet för skydd av Östersjön. Till odlarna utbetalas också en nationell tilläggsdel till miljöstödet och kompensationsbidraget ur medlen för det nationella stödet för jord- och trädgårdsbruk. Höjningen av bevillningsfullmakten för räntestödslån till 250 miljoner euro, som hänför sig till stödlösningen för södra Finlands stöd för allvarliga svårigheter (art. 141), utökar behovet av räntestöd. Man fortsätter genomförandet av livsmedelshushållningens nationella kvalitetsstrategi.

Fiskeri-, vilt- och renhushållning (anslag 58 miljoner euro, ökning 1 miljon euro)

Inom näringsfisket fäster man speciell uppmärksamhet vid att beräkna fisket enligt fiskbestånden och fångstkvoterna. Fritidsfisket utvecklas i enlighet med den godkända strategin. Fiskevårdsavgiften och jaktvårdsavgiften förblir oförändrade. Inom vilthushållningen utvecklar man åtgärder för att förhindra skador och för att bestämma viltbeståndens storlek. Renhushållningens struktur utvecklas.

Vattenhushållning (anslag 27 miljonereuro, minskning 2 miljoner euro)

Resurserna inriktas på att förhindra skador som orsakas av översvämningar och torka. Man främjar också regionalt samarbete, förberedelse för undantagssituationer samt vattenförsörjningen på landsbygden. Översvämningsproblemen år 2004 behandlas i tilläggsbudgeten.

Skogsbruk (anslag 162 miljoner euro, minskning 1 miljon euro)

Inom förvaltningsområdet genomförs i enlighet med regeringsprogrammet det nationella skogsprogrammet 2010 och därtill hörande biodiversitetsprogram för skogarna i södra Finland. Arbeten för att trygga hållbarheten hos virkesproduktionen i privata skogar finansieras med statliga stöd och lån till ett belopp på sammanlagt 63,6 miljoner euro och främjandet av skogsnaturens skötsel med 5,7 miljoner euro. Dessa anslag är litet större än innevarande år.

I samband med budgetförslaget ger regeringen riksdagen en proposition till lag om Forststyrelsen, genom vilken Forststyrelsens affärsverksamhet och offentliga förvaltningsuppgifter avskiljs från varandra.

Lantmäteri och samanvändning av geografisk information (anslag 54 miljoner euro, ökning 1 miljon euro)

Ett enhetligt riksomfattande fastighetsregister och ett nytt fastighetsdatasystem baserat på registret tas i bruk. I kartverksuppgifterna tar man parallellt i bruk en bladindelning baserad på det nya internationella koordinatsystemet och fortsätter produktionen av den digitala terrängdatabasen för Övre Lappland. Den grundläggande förbättringen av terräng- och fastighetsdata fortsätter. Genomförandet av den nationella strategin för geografisk information som utarbetats i regeringens informationssamhällsprogram inleds.

Livsmedlens säkerhet och kvalitet (anslag 46 miljoner euro, ökning 2 miljoner euro)

Åtgärder för skyddet av miljön samt människors och djurs hälsa samt förbättringen av jordbruks- och livsmedelsproduktionens lönsamhet fortsätter. I målsättningarna för reformen av EU:s gemensamma jordbrukspolitik ingår också tryggande av livsmedelssäkerheten, förbättrande av produkternas och produktionens kvalitet, allt noggrannare beaktande av miljöverkningar samt främjande av djurens välmåga. Dessa s.k. kompletterande villkor träder i kraft stegvis från och med år 2005.

Förvaltning och övriga utgifter (anslag 96 miljoner euro, ökning 3 miljoner euro)

Ökningen av förvaltningsutgifterna orsakas till största delen av nya uppdrag som hänför sig till reformen av EU:s gemensamma jordbrukspolitik, bland annat utarbetandet av ett nytt datasystem som omfattar alla lantgårdar.

Regionalförvaltning

Arbetskrafts- och näringscentralerna, vilkas verksamhetsanslag har budgeterats inom handels- och industriministeriets förvaltningsområde, sköter verkställandet av EU:s gemensamma jordbrukspolitik, landsbygds- och strukturpolitiken samt fiskeripolitiken på regional nivå och ansvarar bland annat för att övervakningen av stöden utförs i enlighet med bestämmelserna. Speciellt genomförandet av reformen av EU:s gemensamma jordbrukspolitik utökar arbetskrafts- och näringscentralernas uppgifter med en arbetsmängd som motsvarar 50 årsverken. Länsveterinärerna, vilkas verksamhetsanslag har budgeterats inom inrikesministeriets förvaltningsområde, handhar uppgifter som hänför sig till den regionala livsmedelssäkerheten, djurens hälsa och välmåga samt medicinering. Till följd av verkställandet av reformerna utökas länsstyrelsernas resurser med fem länsveterinärer. De regionala miljöcentralerna, vilkas verksamhetsanslag har budgeterats inom miljöministeriets förvaltningsområde, handhar jord- och skogsbruksministeriets uppgifter avseende vattentillgångarnas användning och skötsel på regional nivå.Närmare information lämnas av: Specialmedarbetare Jouni Lind, tfn (09) 160 53302