Hoppa till innehåll
Media

Jordbruksminister Essayah: Medlemsstaterna behöver möjligheter för att snabbare kunna reagera på förändringar

jord- och skogsbruksministeriet
Utgivningsdatum 12.12.2023 13.47 | Publicerad på svenska 14.12.2023 kl. 11.19
Pressmeddelande

Jordbruks- och fiskerådet sammanträdde i Bryssel den 10–12 december 2023. Ministrarna försökte nå en gemensam ståndpunkt om de nya växtförädlingsteknikerna, men nådde ännu ingen slutlig kompromiss. Det spanska ordförandeskapet gav en lägesrapport om förordningarna som gäller en hållbar användning av växtskyddsmedel samt växtförökningsmaterial och skogsodlingsmaterial.

Dessutom diskuterade ministrarna situationen för den gemensamma jordbrukspolitiken och situationen på jordbruksmarknaden. Kommissionen lade fram nya förslag till reform av EU:s djurskyddslagstiftning. Ministrarna enades om och fastställde fiskemöjligheterna för Atlanten, Nordsjön, Medelhavet och Svarta havet. Finlands representant vid mötet var jord- och skogsbruksminister Sari Essayah

Majoriteten av ministrarna stödde det spanska ordförandeskapets förslag till kompromiss om förordningen om nya växtförädlingstekniker, men man kunde inte i rådet nå en kvalificerad majoritet för att kunna anta en allmän riktlinje. 
 
”Finland stöder en uppdatering av lagstiftningen om växtförädling så att den överensstämmer med de senaste vetenskapliga rönen. På detta sätt ökas branschens konkurrenskraft och kristålighet samt möjligheterna att anpassa sig till föränderliga förhållanden. Förhandlingarna måste nu fortsätta på ett konstruktivt sätt för att en kvalificerad majoritet ska nås”, berättar minister Sari Essayah.

Europeiska kommissionen lade fram nya förslag till förordningar om reglering av djurtransporter.  

”Lagstiftningen behöver uppdateras för att djurens välbefinnande vid transporter ska kunna tryggas bättre än för närvarande. Vid uppdateringen måste man dock komma ihåg att Finland är ett glest befolkat land, och därför bör långa avstånd och transporttider samt exceptionella temperaturer beaktas, säger minister Essayah. 

Ministrarna diskuterade den gemensamma jordbrukspolitiken och den nya CAP-periodens bestämmelser som nu har tillämpats i nästan ett år (läs mer om ämnet här). Jord- och skogsbruksminister Sari Essayah lyfte bland annat fram den administrativa belastning som den nya genomförandemodellen medför och de krav som denna modell ställer på informationssystemen samt behovet av att förenkla regleringen kring den ekologiska produktionen. Hon konstaterade även att medlemsstaterna snabbare än för tillfället behöver kunna reagera på förändringar. 
 
”Det är viktigt att livsmedelstryggheten och främjandet av ett aktivt jordbruk står i centrum av jordbrukspolitiken. Vi måste lyssna noga på jordbrukarna – de ser till att vi varje dag har trygg och smaklig mat av hög kvalitet, trots ekonomiska svårigheter och tidvis svåra väderförhållanden. De är värda ett stort tack året runt, säger ministern. 

Ministrarna diskuterade också situationen på jordbruksmarknaden.

”De höga livsmedelspriserna syns tyvärr inte tillräckligt i producenternas inkomster. Marknadsläget har varit utmanande på grund av svåra väderförhållanden, höga produktionskostnader och en hög räntenivå. Den svåra situationen i Ukraina och det skärpta läget i Mellanöstern skapar osäkerhet inom jordbrukssektorn. EU måste fortsätta sitt starka stöd till Ukraina för kriget de för mot Ryssland som olagligt invaderat landet”, sade minister Essayah. 

Rådet enades om och fastställde på tisdagen fiskemöjligheterna för Atlanten, Nordsjön, Medelhavet och Svarta havet för 2024, och i vissa fall även för 2025 och 2026. Rådet nådde också en lösning om fredningstiderna för ål. I Östersjön är havsfiske av ål förbjudet under dess huvudsakliga vandringstid, det vill säga mellan den 15 september 2024 och den 15 mars 2025. Medlemsstaterna kring Östersjön kan dock komma överens om andra fredningstider för att säkerställa ett effektivt skydd av ålen. I Finland tillämpas en strängare fredning, som baserar sig på förordningen om fiske, enligt vilken kommersiellt fiske av ål endast är tillåtet i juli. Enligt den förordning som nu utfärdas av rådet är fritidsfiske av ål fortfarande förbjudet i havet under hela 2024.

Ytterligare information:
Iina Mattila, ministerns specialmedarbetare, tfn +358 50 473 6221
Kari Valonen, specialsakkunnig, tfn +32 473 525 630

EU och internationella frågor Fiskar Mat och jordbruk