Hoppa till innehåll
Media

Jordbruksministrarna positiva till EU-initiativ för livsmedelskedjan

jord- och skogsbruksministeriet
Utgivningsdatum 29.4.2024 20.34 | Publicerad på svenska 30.4.2024 kl. 13.42
Pressmeddelande

EU:s jordbruksministrar sammanträdde i Luxemburg den 29 april. Under mötet sökte ministrarna lösningar på jordbrukets kris och diskuterade främjandet av internationell handel, medlemsländernas framsteg inom den gemensamma jordbrukspolitiken och fiskerikontroll. Temat för ministrarnas lunchdiskussion var jordbrukets framtid i EU. Det fördes också en livlig diskussion om Finlands initiativ för att sätta bioekonomin i centrum för kommissionens arbetsprogram. Finlands representant vid mötet var jord- och skogsbruksminister Sari Essayah.

Jordbrukskommissionär Janusz Wojciechowski informerade jordbruksministrarna om de förenklingsåtgärder som redan vidtagits inom jordbrukssektorn och presenterade initiativ för att stärka producentens ställning i livsmedelskedjan. På sommaren kommer kommissionen att lägga fram ett förslag till uppdatering av marknadsordningsförordningen i syfte att stärka jordbrukarnas förhandlingsposition.

Kommissionen ska också inrätta ett observationsorgan för livsmedelsmarknaden och lägga fram ett lagförslag för att motverka otillbörliga handelsmetoder över gränsen hösten 2024. Behovet att uppdatera direktivet om otillbörliga handelsmetoder bedöms 2025. 

”En rättvis livsmedelskedja är ett livsvillkor för en lönsam jordbruksproduktion, och det behövs fler åtgärder på detta område. Det är välkommet att transparensen ökar i prisbildningen genom hela livsmedelskedjan. Vi behöver mer information om alla skeden i värdekedjan. Vi måste också utveckla reglerna för offentlig upphandling”, säger minister Essayah. 

I debatten om förenkling lyfte minister Essayah tillsammans med 14 andra jordbruksministrar fram EU:s förordning om avskogning och efterlyste pragmatiska, snabba och fungerande lösningar för genomförandet av förordningen, i synnerhet inom nötköttsproduktionen, för att investeringarna ska kunna tryggas.

Starkt stöd för Finlands uttalande om bioekonomi

En klar majoritet av jordbruksministrarna anser att bioekonomin bör lyftas fram i centrum för nästa EU-kommissions arbetsprogram. Sexton medlemsstater har redan undertecknat uttalandet och ytterligare sex länder gav det sitt stöd under diskussionen. 

”Det finns nu en stark efterfrågan på bioekonomi i EU. En skogsbaserad bioekonomi erbjuder lösningar för att minska EU:s kritiska beroendeförhållanden och svara på klimatutmaningen. Det gläder mig verkligen att vårt initiativ fick ett så starkt stöd.  Det görs satsningar på bioekonomi runtom i världen, och EU bör vara ledande i konkurrensen”, säger minister Essayah. 

Läs mer om Finlands uttalande (pressmeddelande 26.4.2024). Finland lyfter fram bioekonomin också i andra rådskonstellationer. 

När det gäller fisket tog Lettland och Litauen upp svårigheterna i att rapportera små bifångster och de oproportionerliga följderna. Minister Essayah lyfte fram att problemet också gäller finländska fiskefartyg. Enligt minister Essayah är det viktigt att proportionalitetsprincipen tillämpas i dessa fall och att fiskarna inte påförs några påföljder.


Ytterligare information:

Iina Mattila, ministerns specialmedarbetare, tfn +358 50 473 6221
Kari Valonen, specialsakkunnig, tfn +32 473 525 630


 

Bioekonomi EU och internationella frågor Fiskar Mat och jordbruk