Hoppa till innehåll
Media

Sexton EU-medlemsstater under ledning av Finland: En hållbar bioekonomi bör stå i centrum för nästa kommissions arbetsprogram

Utgivningsdatum 26.4.2024 14.40
Pressmeddelande
sekametsää ilmasta

For Forest -gruppen har gett ett gemensamt uttalande där det konstateras att bioekonomin bör stå i centrum för den kommande EU-kommissionens arbetsprogram. Gruppen har grundats av de fyra skogrika medlemsstaterna Finland, Sverige, Österrike och Slovenien. Sammanlagt 16 medlemsstater deltar i For Forest-gruppens uttalande, som på måndagen ska behandlas i rådet för jordbruk och fiske.

Europaparlamentsvalet hålls den 6–9 juni 2024, varefter en ny kommission utses. Ett av Finlands huvudmål för nästa kommissions arbetsprogram 2024–2029 är främjande av bioekonomin, cirkulär ekonomi och omställningen till ren energi.

Finland är ordförande för For Forest-gruppen, som består av de fyra skogrika EU-länderna Finland, Sverige, Österrike och Slovenien. På måndagen den 29 april kommer gruppen under Finlands ordförandeskap att hålla ett anförande i rådet för jordbruk och fiske. I anförandet konstaterar länderna att en hållbar bioekonomi och skogarnas betydelse som källa för en hållbar välfärd i EU bör erkännas i den följande kommissionens arbetsprogram. Detta stöds också av Bulgarien, Tjeckien, Estland, Ungern, Irland, Italien, Lettland, Litauen, Polen, Portugal, Rumänien och Slovakien.

”Att främja bioekonomin i EU är viktigt med tanke på hela EU:s konkurrenskraft och framgång. Den skogsbaserade bioekonomin erbjuder oss lösningar när det gäller att minska kritiska beroendeförhållanden och uppnå klimat- och hållbarhetsmålen, och erbjuder därtill innovationer inom flera olika sektorer”, konstaterar jord- och skogsbruksminister Sari Essayah.

”Med For Forest -gruppens gemensamma uttalande strävar vi efter att stärka skogarnas och den hållbara bioekonomins roll som garant för EU:s konkurrenskraft, självförsörjning och hållbara tillväxt i den kommande kommissions arbete”, fortsätter ministern.

Lista över åtgärder för nästa kommissions arbetsprogram
 

Enligt uttalandet kan skogsbioekonomin erbjuda utmärkta möjligheter till stöd för EU:s gemensamma intressen. Bioekonomin kan bidra till att öka mervärdet för hållbart producerade biobaserade produkter, skapa hållbar tillväxt, stödja landsbygden, förbättra självförsörjningen och stärka konkurrenskraften och sysselsättningen.

En hållbar skogsbaserad bioekonomi minskar redan utsläppen av växthusgaser i EU, och kan komma att spela en viktig roll i arbetet för att uppnå klimatmålen, minska beroendet av fossila och icke-förnybara råvaror och främja cirkulär ekonomi. Att trygga skogarnas välbefinnande och förutsättningarna för en hållbar bioekonomi stärker därmed också EU:s anpassningsförmåga och självförsörjning.

Uttalandet innehåller en rad åtgärder som Europeiska kommissionen bör vidta för att utnyttja möjligheterna med bioekonomin. För att fullt ut kunna utnyttja skogssektorns potential och stödja privata investeringar och innovationer måste bioekonomin vara en central del av EU:s industripolitik. Målet bör vara att främja hållbara innovationer och marknadstillträde för nya produkter och tjänster. EU:s bioekonomiska strategi måste uppdateras så att den stöder utvecklingen av en hållbar bioekonomi med tanke på förändringarna i verksamhetsmiljön och ändrade behov.

Det är viktigt att kommissionen identifierar att biobaserade produkter ersätter produkter av icke-förnybara naturresurser samt främjar dessas ställning på marknaden och minskar hindren i lagstiftningen.

Tillståndsförfaranden bör göras smidigare, samordningen av och samstämmigheten mellan olika politiska program utvecklas och samarbetet mellan den privata sektorn och olika vetenskapssamfund stärkas. Därtill bör man förbättra möjligheterna för företag inom sektorn för bioekonomi. Dessutom bör finansieringen av utvecklingen av bioekonomin och biotekniken också beaktas i de av EU:s finansieringsprogram som är viktiga med tanke på bioekonomin.

Dokument

Rådet för jordbruk och fiske 29 april

Mer information:

Tapio Luoma-aho
Sari Essayahs specialmedarbetare
jord- och skogsbruksministeriet
fornamn.efternamn@gov.fi
050 472 7040

Erno Järvinen
forstråd, chef för skogs- och bioekonomienheten
jord- och skogsbruksministeriet
fornamn.efternamn@gov.fi
029 516 2150

Tapio Kytölä
specialsakkunnig, Finlands ständiga representation vid Europeiska unionen
tapio.kytola@gov.fi
+32 478 62 51 38

Bioekonomi EU och internationella frågor Forskning och utveckling Klimatförändring Mat och jordbruk Natur och klimat Skogar