Hoppa till innehåll
Media

JSM beviljar 7,3 miljoner euro till 19 nya utvecklingsprojekt inom Fånga kolet – en helhet bestående av över 100 projekt som främjar klimatarbetet inom markanvändningssektorn

jord- och skogsbruksministeriet
Utgivningsdatum 24.2.2022 13.19
Pressmeddelande
Aurinko ja kumpuileva pelto

I de nya Fånga kolet-projekten utvecklas och pilottestas regionalt och lokalt klimatarbete samt marknaden och kompensationssystemen för koldioxid. Dessutom stärks kunskapsunderlaget för inventering av växthusgaser inom jord- och skogsbruket och den övriga markanvändningen.

De kompletterande projekten i klimatåtgärdspaketet Fånga kolet, som inleddes 2020, är en del av de ytterligare åtgärder inom markanvändningssektorn som enligt regeringsprogrammet ska genomföras för att nå en årlig klimateffekt på sammanlagt minst tre miljoner ton koldioxidekvivalenter fram till 2035. I och med de nya finansieringsbesluten är antalet Fånga kolet-projekt över hundra stycken.

I den kompletterande ansökningsomgången som öppnades i oktober 2021 inkom 55 ansökningar om utvecklingsprojekt. Ansökningsomgången resulterade i att betydande finansiering beviljas för utveckling av koldioxidmarknaden och system för koldioxidkompensation. I de nya projekten fokuseras det dessutom på till exempel bedömning av planläggningens klimatkonsekvenser, bekämpning av skogsskador, förlängda omloppstider och stärkande av kunskapsunderlaget för odling av skog med varierande åldersstruktur. Utöver det kommer projekten också bland annat att stärka jordbrukarnas kompetens inom kolinlagrande jordbruk och inom förutsägbart och flexibelt utnyttjande av odlingsmetoder.

"Varje ansökan genomgick en omfattande bedömningsprocess. Särskild vikt fästes vid hur väl projektet genomför målen för helheten Fånga kolet. Dessutom bedömdes projektens genomförbarhet, expertis, användbarhet och främjande av hållbar utveckling. Nivån på projekten var hög, och tyvärr var det många projekt med bra ansökan som inte beviljades finansiering", berättar Reetta Sorsa, ledande sakkunnig med ansvar för samordningen av helheten Fånga kolet.

Utöver klimat- och miljökonsekvenserna fäster man i Fånga kolet-projekten också vikt vid att stärka mångfalden, vattenhanteringen samt den ekonomiska och sociala hållbarheten. Den kunskap som fås fram genom projekten stöder genomförandet av markanvändningssektorns klimatplan. Avsikten är att utkastet till klimatplan ska sändas på remiss i början av april.

"När vi strävar efter att bli koldioxidneutrala är det viktigt att vi samtidigt ser till att omställningen är ekonomiskt hållbar och rättvis. Jag tycker det är viktigt att vi kan stödja jord- och skogsbrukets klimatarbete, trygga skogarnas kolinlagring och kontrollera utsläppen", säger jord- och skogsbruksminister Jari Leppä.

De nya projekten stärker kunskapsunderlaget för koldioxidmarknaden

Inom helheten Fånga kolet har det tidigare gjorts en förstudie om projekt för koldioxidkompensation inom markanvändningssektorn. Dessutom har Naturresursinstitutet sedan 2021 arbetat med att utveckla en informationstjänst som ska stödja den frivilliga koldioxidmarknaden. Informationstjänsten kommer att byggas upp under 2022 och 2023. Nu har det beviljats finansiering till fyra nya projekt som har som mål att ytterligare stärka kunskapsunderlaget för koldioxidmarknaden och främja försöksverksamhet. I projekten utvecklas metoder för kolinlagring inom jord- och skogsbruket och i marken.

Dessutom görs en mer omfattande bedömning av de ekonomiska konsekvenserna av koldioxidmarknaden, och samarbetet mellan de aktörer som erbjuder koldioxidkompensation främjas i syfte att utveckla gemensamma spelregler för branschen. Målet är att hitta de bästa tillvägagångssätten och metoderna som behövs för att säkerställa att olika slag av frivillig utsläppskompensation är tillförlitlig.

Utvecklingen av koldioxidmarknaden stöds också av ett projekt inom markanvändningssektorns informationsprogram där beräkningen av växthusgaser från enskilda åkerskiften ska preciseras med beaktande av odlingsåtgärderna och jordarten. Jord- och skogsbruksministeriet bereder dessutom åtgärder tillsammans med andra ministerier för att skapa klarhet i verksamhetsbetingelserna för koldioxidmarknaden.

Klimatåtgärdspaketet Fånga kolet består av genomgripande åtgärder, utvecklingsprojekt, ett informationsprogram och ett forsknings- och innovationsprogram som alla syftar till att främja klimatresiliens inom jord- och skogsbruket och den övriga markanvändningen. I samband med den kompletterande ansökningsomgången beviljades finansiering till fem forsknings- och innovationsprojekt, som det informerades om den 11 februari.

I fråga om de projekt som stöder skogsbrukets klimatresiliens och skogarnas biologiska mångfald och som ingår i Finlands program för hållbar tillväxt pågår fortfarande förhandlingar med Europeiska kommissionen och därmed är det delvis ännu oklart när finansieringsbesluten om dem kommer att fattas. Sökandena kommer att informeras separat när tidsplanen har klarnat.

Nya utvecklingsprojekt som får finansiering

Tema 1 Regionalt och lokalt klimatarbete

Maankäyttösektorin ilmastotoimenpiteiden yhteissuunnittelu Kiiminkijoen valuma-alueella, MATKI

 • Genomförare: Naturresursinstitutet, Uleåborgs universitet, Finlands skogscentral

 • Kontaktperson: Aleksi Räsänen/Naturresursinstitutet

Hiiliviljelyä tilannetajuisesti, HITTI

 • Genomförare: Baltic Sea Action Group (BSAG)

 • Kontaktperson: Eija Hagelberg/BSAG

Rahkasammalen paluu

 • Genomförare: Finlands naturskyddsförbund rf, Östra Finlands universitet

 • Kontaktperson: Tuuli Hakulinen/Finlands naturskyddsförbund rf

Alueelliset ratkaisukeinot eloperäisten maatalousmaiden ilmastovaikutusten hillitsemisessä, ARMI

 • Genomförare: Naturresursinstitutet

 • Kontaktperson: Hanna Kekkonen/Naturresursinstitutet

Hiiltä ja kasvua Etelä-Suomen savipelloille, HIKKA

 • Genomförare: Tavastlands yrkeshögskola, Naturresursinstitutet, ProAgria

 • Kontaktperson: Jari Hyväluoma/Tavastlands yrkeshögskola

Kaavoittajan karttatyökalu, HIILIKARTTA

 • Genomförare: Finlands miljöcentral, Naturresursinstitutet, Avoin ry

 • Kontaktperson: Kari Oinonen/Finlands miljöcentral

Siipikarjatilojen monimuotoisuutta ja hiilen sidontaa lisäävien toimien yhteensovittaminen – alueelliset ja paikalliset pilotit, SiipiHiili

 • Genomförare: Pyhäjärvi-instituutti, Finlands Fjäderfäförbund rf

 • Kontaktperson: Reija Hietala/Pyhäjärvi-instituutti

Metsätuhot kuriin Kaakkois-Suomessa - yhteistoimintamallin kehittäminen ja pilotointi metsätuhojen torjunnan tehostamiseksi, METUKKA

 • Genomförare: Finlands skogscentral, Naturresursinstitutet

 • Kontaktperson: Pekka Kuitunen/Finlands skogscentral

Tieto käyttöön, hiili peltoon

 • Genomförare: MTK-Varsinais-Suomi ry, Valonia/Egentliga Finlands förbund, Pro-Agria Västra Finland/rådgivningen

 • Kontaktperson: Aino Launto-Tiuttu/MTK-Varsinais-Suomi ry

Hiilestä kiinni pelloilla ja pientareilla, HiiltäPeltoon

 • Genomförare: Savonia-ammattikorkeakoulu, Savon ammattiopisto, Ylä-Savon ammattiopisto

 • Kontaktperson: Heli Tossavainen/Savonia-ammattikorkeakoulu

Luomuviljelyn viljelyvarmuuden ja ilmastokestävyyden parantaminen sekaviljelyn ja syyskylvöisten valkuaiskasvien avulla, LuoVaMix

 • Genomförare: Naturresursinstitutet, Helsingfors universitet, Tavastlands yrkeshögskola

 • Kontaktperson: Sari Iivonen/Naturresursinstitutet

Pidennetyn kiertoajan mahdollisuudet ja menetelmät metsien hiilensidonnassa, PIKMA

 • Genomförare: Tapio Ab, Finlands skogscentral, Naturresursinstitutet

 • Kontaktperson: Tommi Tenhola/Tapio Ab

Vesienpalautuksen vaikutukset talousmetsien hiilensidontaan, HIILI-VESPA

 • Genomförare: Tapio Ab, Naturresursinstitutet, Finlands skogscentral

 • Kontaktperson: Samuli Joensuu

Tema 2: Försök på koldioxidmarknaden

Ruoantuotanto hiilineutraaliksi hiilimarkkinoiden ja päästökompensaatioiden avulla, RUUHI

 • Genomförare: Naturresursinstitutet, Aalto-universitetet

 • Kontaktperson: Janne Rämö/Naturresursinstitutet

Hiilikompensaatioiden kehityspolkujen vaikutukset, KolKom

 • Genomförare: Pellervon taloustutkimus ry

 • Kontaktperson: Paula Horne

Kiertoajan pidennyksen ja lannoituksen tuottaman lisäyksen kaupallistaminen

 • Genomförare: Skogsvårdsföreningarnas Service SVFS Ab

 • Kontaktperson: Jouni Tiainen/SVFS Ab

Hiilensidontayhteisö

 • Genomförare: Rud Pedersen Public Affairs Company Oy

 • Kontaktperson: Kimmo Collander/Rud Pedersen Public Affairs Company Oy

Tema 3: Genomförande av informationsprogrammet för markanvändningssektorn

Kohti peltolohkokohtaista kasvihuonekaasulaskentaa: uudet päästökertoimet ja mallitusratkaisut sekä päivitettävä järjestelmä, LOHKO-KHK

 • Genomförare: Meteorologiska institutet, Naturresursinstitutet

 • Kontaktperson: Jari Liski/Meteorologiska institutet

Jatkuvapeitteisen metsänkasvatuksen mallit Metsäkeskuksen metsävaratietoon, Jatko-Jatka

 • Genomförare: Finlands skogscentral, Naturresursinstitutet

 • Kontaktperson: Miia Saarimaa/Finlands skogscentral

Målet med klimatåtgärdspaketet Fånga kolet, som samordnas av jord- och skogsbruksministeriet, är att förbättra kompetensen och kunskapsunderlaget inom markanvändningssektorns klimatarbete samt att hjälpa lantbruksproducenter, skogsägare och andra aktörer som beslutar om markanvändningen att utveckla och införa nya klimatsäkra verksamhetssätt. Mer information om helheten och information om projekt som redan fått finansiering finns på mmm.fi/sv/markanvandningssektorns-klimatplan

På vår webbplats:

Sammanlagt fem miljoner euro till nya forsknings och innovationsprojekt inom helheten Fånga kolet (pressmeddelande 11.2.2022)

Klimatlösningar inom markanvändningssektorn

Markanvändningssektorns klimatplan

 

Mer information:

Reetta Sorsa
ledande sakkunnig, samordnare för Fånga kolet
029 516 2087
reetta.sorsa@gov.fi

Tatu Torniainen
konsultativ tjänsteman (projekt som gäller koldioxidmarknad och -kompensation)
0295 162 326
tatu.torniainen@gov.fi

Joel Järvinen
specialsakkunnig (skogsprojekt)
029 516 2113
joel.jarvinen@gov.fi

Anna Salminen
specialsakkunnig (jordbruksprojekt)
029 516 2002
anna.salminen@gov.fi

Tia-Maria Virtanen
specialsakkunnig (omställnings- och våtmarksprojekt inom markanvändningen)
029 516 2066
tia-maria.virtanen@gov.fi
 

 

Forskning och utveckling Jari Leppä Landsbygd Mat och jordbruk Natur och klimat Skogar Vatten