Hyppää sisältöön
Media

MMM rahoittaa 19 uutta Hiilestä kiinni -kehittämishanketta yhteensä 7,3 miljoonalla eurolla ‒ yli sadan hankkeen kokonaisuus edistää maankäyttösektorin ilmastotyötä

maa- ja metsätalousministeriö
Julkaisuajankohta 24.2.2022 13.19
Tiedote
Aurinko ja kumpuileva pelto

Uusissa Hiilestä kiinni -hankkeissa kehitetään ja pilotoidaan maa- ja metsätalouden ja muun maankäytön alueellista ja paikallista ilmastotyötä, hiilimarkkinoita ja -kompensaatiojärjestelmiä sekä vahvistetaan kasvihuonekaasuinventoinnin tietopohjaa.

Vuonna 2020 käynnistettyä Hiilestä kiinni -ilmastotoimenpidekokonaisuutta täydentävät hankkeet ovat osa hallitusohjelman mukaisia maankäyttösektorin lisätoimia, joilla tavoitellaan yhteensä vähintään kolmen miljoonan hiilidioksidiekvivalenttitonnin vuosittaista ilmastovaikutusta vuoteen 2035 mennessä. Uusien rahoituspäätösten myötä Hiilestä kiinni -hankkeiden määrä nousee yli sadan.

Lokakuussa 2021 avatussa täydentävässä rahoitushaussa saatiin 55 kehittämishankkeiden hakemusta. Hakukierroksella osoitettiin merkittävä rahoitus hiilimarkkinoiden ja hiilikompensaatiojärjestelmien kehittämiseen. Lisäksi uusissa hankkeissa syvennytään esimerkiksi kaavoituksen ilmastovaikutusten arviointiin, metsätuhojen torjuntaan, pidennettyyn kiertoaikaan ja eri-ikäisrakenteisen metsän kasvatuksen tietopohjan vahvistamiseen. Näiden ohella hankkeissa muiden muassa vahvistetaan viljelijöiden osaamista hiiliviljelyssä ja viljelykäytäntöjen ennakoivassa ja joustavassa hyödyntämisessä.

"Jokainen hakemus kävi läpi kattavan arviointiprosessin. Huomiota kiinnitettiin erityisesti siihen, miten hyvin hanke toteuttaa Hiilestä kiinni -kokonaisuuden tavoitteita. Lisäksi arvioitiin hankkeen toteuttamiskelpoisuutta, asiantuntevuutta, hyödynnettävyyttä sekä kestävän kehityksen edistämistä. Hankkeiden taso oli korkea ja moni hyvä hakemus jäi valitettavasti rahoituksen ulkopuolelle", kertoo Hiilestä kiinni -kokonaisuuden koordinaatiosta vastaava johtava asiantuntija Reetta Sorsa.

Ilmasto- ja ympäristövaikutusten lisäksi Hiilestä kiinni -hankkeissa kiinnitetään huomiota myös monimuotoisuuden, vesienhallinnan sekä taloudellisen ja sosiaalisen kestävyyden vahvistamiseen. Hankkeissa tuotettu tieto tukee maankäyttösektorin ilmastosuunnitelman toimeenpanoa. Suunnitelmaluonnos pyritään saamaan lausunnoille huhtikuun alussa.

"Kun kuljemme kohti hiilineutraaliutta, on tärkeää, että pidämme samanaikaisesti huolta taloudellisesta kestävyydestä ja oikeudenmukaisesta siirtymästä. Pidän tärkeänä, että voimme tukea maa- ja metsätalouden ilmastotyötä, turvata metsien hiilensidonnan ja kasvun ja hallita päästöjä", korostaa maa- ja metsätalousministeri Jari Leppä.

Uudet hankkeet vahvistavat hiilimarkkinoiden tietopohjaa

Hiilestä kiinni -kokonaisuudessa on aiemmin valmistunut esiselvitys maankäyttösektorin hiilikompensaatiohankkeista. Lisäksi vuodesta 2021 Luonnonvarakeskus on valmistellut vapaaehtoisia hiilimarkkinoita tukevaa tietopalvelua, jota rakennetaan vuosien 2022 ja 2023 aikana. Nyt kokonaisuudesta rahoitetaan neljä uutta hanketta, joiden tavoitteena on edelleen vahvistaa hiilimarkkinoiden tietopohjaa ja edistää kokeiluja. Hankkeissa kehitetään maa- ja metsätalouden ja maaperän hiilensidonnan menetelmiä.

Lisäksi arvioidaan laajemmin hiilimarkkinoiden taloudellisia vaikutuksia sekä edistetään hiilikompensaatioita tarjoavien toimijoiden yhteistyötä alan yhteisten pelisääntöjen kehittämiseksi. Tavoitteena on löytää parhaat käytännöt ja menetelmät, joita tarvitaan vapaaehtoisten päästökompensaatioiden luotettavuuden varmistamiseen.

Hiilimarkkinoiden kehittämistä tukee myös maankäyttösektorin tieto-ohjelmassa käynnistyvä hanke, jossa tarkennetaan kasvihuonekaasulaskentaa peltolohkotasolle viljelytoimet ja maalaji huomioiden. Maa- ja metsätalousministeriö valmistelee lisäksi toimia yhdessä muiden ministeriöiden kanssa hiilimarkkinoiden toimintaympäristön selkeyttämiseksi.

Maankäyttösektorin Hiilestä kiinni -ilmastotoimenpidekokonaisuus koostuu maa- ja metsätalouden ja muun maankäytön ilmastokestävyyttä edistävistä poikkileikkaavista toimista, kehittämishankkeista, tieto-ohjelmasta sekä tutkimus- ja innovaatio-ohjelmasta. Täydentävällä hakukierroksella rahoitettiin viisi tutkimus- ja innovaatio -hanketta, joista tiedotettiin 11.2.

Suomen kestävän kasvun ohjelmaan kuuluvien metsätalouden ilmastokestävyyttä ja metsäluonnon monimuotoisuutta tukevien hankkeiden osalta neuvottelut Euroopan komission kanssa ovat vielä kesken ja siten myös rahoituspäätösten aikataulu ovat vielä osittain avoinna. Hakijoita tiedotetaan asiasta erikseen aikataulun tarkennuttua.

Uudet rahoitettavat kehittämishankkeet
 

Teema 1 Alueellinen ja paikallinen ilmastotyö

Maankäyttösektorin ilmastotoimenpiteiden yhteissuunnittelu Kiiminkijoen valuma-alueella, MATKI

 • Toteuttajat: Luonnonvarakeskus, Oulun yliopisto, Suomen metsäkeskus

 • Yhteyshenkilö: Aleksi Räsänen / Luonnonvarakeskus

 • Hankekuvaus

Hiiliviljelyä tilannetajuisesti, HITTI

 • Toteuttajat: Baltic Sea Action Group (BSAG)

 • Yhteyshenkilö: Eija Hagelberg / BSAG

 • Hankekuvaus

Rahkasammalen paluu

 • Toteuttajat: Suomen Luonnonsuojeluliitto ry, Itä-Suomen Yliopisto

 • Yhteyshenkilö: Tuuli Hakulinen / Suomen Luonnonsuojeluliitto ry

 • Hankekuvaus

Alueelliset ratkaisukeinot eloperäisten maatalousmaiden ilmastovaikutusten hillitsemisessä, ARMI

 • Toteuttaja: Luonnonvarakeskus

 • Yhteyshenkilö: Hanna Kekkonen / Luonnonvarakeskus

 • Hankekuvaus

Hiiltä ja kasvua Etelä-Suomen savipelloille, HIKKA

 • Toteuttajat: Hämeen ammattikorkeakoulu, Luonnonvarakeskus, ProAgria

 • Yhteyshenkilö: Jari Hyväluoma / Hämeen ammattikorkeakoulu

 • Hankekuvaus

Kaavoittajan karttatyökalu, HIILIKARTTA

 • Toteuttajat: Suomen ympäristökeskus, Luonnonvarakeskus, Avoin ry

 • Yhteyshenkilö: Kari Oinonen / Suomen ympäristökeskus

 • Hankekuvaus

Siipikarjatilojen monimuotoisuutta ja hiilen sidontaa lisäävien toimien yhteensovittaminen – alueelliset ja paikalliset pilotit, SiipiHiili

 • Toteuttajat: Pyhäjärvi-instituutti, Siipikarjaliitto ry

 • Yhteyshenkilö: Reija Hietala / Pyhäjärvi-instituutti

 • Hankekuvaus

Metsätuhot kuriin Kaakkois-Suomessa - yhteistoimintamallin kehittäminen ja pilotointi metsätuhojen torjunnan tehostamiseksi, METUKKA

 • Toteuttajat: Suomen metsäkeskus, Luonnonvarakeskus

 • Yhteyshenkilö: Pekka Kuitunen / Suomen metsäkeskus

 • Hankekuvaus

Tieto käyttöön, hiili peltoon

 • Toteuttajat: MTK-Varsinais-Suomi ry, Valonia/Varsinais-Suomen liitto ry, Pro-Agria Länsi-Suomi/neuvonta

 • Yhteyshenkilö: Aino Launto-Tiuttu, MTK-Varsinais-Suomi ry

 • Hankekuvaus

Hiilestä kiinni pelloilla ja pientareilla, HiiltäPeltoon

 • Toteuttajat: Savonia-ammattikorkeakoulu, Savon ammattiopisto, Ylä-Savon ammattiopisto

 • Yhteyshenkilö: Heli Tossavainen, Savonia-ammattikorkeakoulu

 • Hankekuvaus

Luomuviljelyn viljelyvarmuuden ja ilmastokestävyyden parantaminen sekaviljelyn ja syyskylvöisten valkuaiskasvien avulla, LuoVaMix

 • Toteuttajat: Luonnonvarakeskus, Helsingin yliopisto, Hämeen ammattikorkeakoulu

 • Yhteyshenkilö: Sari Iivonen / Luonnonvarakeskus

 • Hankekuvaus

Pidennetyn kiertoajan mahdollisuudet ja menetelmät metsien hiilensidonnassa, PIKMA

 • Toteuttajat: Tapio Oy, Suomen metsäkeskus, Luonnonvarakeskus

 • Yhteyshenkilö: Tommi Tenhola / Tapio

 • Hankekuvaus

Vesienpalautuksen vaikutukset talousmetsien hiilensidontaan, HIILI-VESPA

 • Toteuttajat: Tapio Oy, Luonnonvarakeskus, Suomen metsäkeskus

 • Yhteyshenkilö: Samuli Joensuu

 • Hankekuvaus

Teema 2: Hiilimarkkinoiden kokeilut

Ruoantuotanto hiilineutraaliksi hiilimarkkinoiden ja päästökompensaatioiden avulla, RUUHI

 • Toteuttajat: Luonnonvarakeskus, Aalto-yliopisto

 • Yhteyshenkilö: Janne Rämö / Luonnonvarakeskus

 • Hankekuvaus

Hiilikompensaatioiden kehityspolkujen vaikutukset, KolKom

 • Toteuttaja: Pellervon taloustutkimus ry

 • Yhteyshenkilö: Paula Horne

 • Hankekuvaus

Kiertoajan pidennyksen ja lannoituksen tuottaman lisäyksen kaupallistaminen

 • Toteuttaja: Metsänhoitoyhdistysten palvelu MHYP Oy

 • Yhteyshenkilö: Jouni Tiainen / MHYP Oy

 • Hankekuvaus

Hiilensidontayhteisö

 • Toteuttaja: Rud Pedersen Public Affairs Company Oy

 • Yhteyshenkilö: Kimmo Collander / Rud Pedersen Public Affairs Company Oy

 • Hankekuvaus

Teema 3: Maankäyttösektorin tieto-ohjelman toteutus

Kohti peltolohkokohtaista kasvihuonekaasulaskentaa: uudet päästökertoimet ja mallitusratkaisut sekä päivitettävä järjestelmä, LOHKO-KHK

 • Toteuttajat: Ilmatieteenlaitos, Luonnonvarakeskus

 • Yhteyshenkilö: Jari Liski / Ilmatieteenlaitos

 • Hankekuvaus

Jatkuvapeitteisen metsänkasvatuksen mallit Metsäkeskuksen metsävaratietoon, Jatko-Jatka

 • Toteuttajat: Suomen metsäkeskus, Luonnonvarakeskus

 • Yhteyshenkilö: Miia Saarimaa / Suomen metsäkeskus

 • Hankekuvaus

Maa- ja metsätalousministeriön koordinoiman Hiilestä kiinni -ilmastotoimenpidekokonaisuuden tavoitteena on vahvistaa maankäyttösektorin ilmastotyöhön liittyvää osaamista ja tietopohjaa sekä tukea maataloustuottajia, metsänomistajia ja muita maankäytöstä päättäviä tahoja ilmastokestävien toimintatapojen kehittämisessä ja käyttöönotossa. Lisätietoja kokonaisuudesta sekä tiedot jo rahoitetuista hankkeista löytyvät osoitteessa mmm.fi/maankäyttösektorin-ilmastosuunnitelma

Muualla palvelussamme:

Uusille Hiilestä kiinni -tutkimus- ja innovaatio -hankkeille yhteensä viiden miljoonan euron rahoitus (tiedote 11.2.2022)

Maankäyttösektorin ilmastotoimenpidekokonaisuus

Maankäyttösektorin ilmastosuunnitelman laatiminen

Hiilimarkkinat ja -kompensaatiojärjestelmät

Lisätietoja:

Reetta Sorsa
johtava asiantuntija, Hiilestä kiinni -koordinaattori
029 516 2087
reetta.sorsa@gov.fi

Tatu Torniainen
neuvotteleva virkamies (hiilimarkkina- ja kompensaatiohankkeet)
0295 162 326
tatu.torniainen@gov.fi

Joel Järvinen
erityisasiantuntija (metsähankkeet)
029 516 2113
joel.jarvinen@gov.fi

Anna Salminen
erityisasiantuntija (maataloushankkeet)
029 516 2002
anna.salminen@gov.fi

Tia-Maria Virtanen
erityisasiantuntija (maankäytön muutos- ja kosteikkohankkeet)
029 516 2066
tia-maria.virtanen@gov.fi
 

Jari Leppä Luonto ja ilmasto Maaseutu Metsät Ruoka ja maatalous Tutkimus ja kehittäminen Vesi