Hyppää sisältöön
Media

Rahkasammalen paluu (RaPa)

Maankäyttösektorin ilmastosuunnitelman hankkeet -sivulle

Toteuttajat

Suomen Luonnonsuojeluliitto ry, Itä-Suomen Yliopisto

Hankkeen kuvaus

Kesto: 2022-2024

Hankkeessa vahvistetaan soiden hiilivarastoja metsäojitettua suota ennallistamalla ja kehitetään tehokkaampia ennallistamismenetelmiä, mm. rahkasammalen siirtoistutusta, joiden avulla vähennetään suon ennallistamisessa syntyviä metaanipäästöjä.

Hankkeen kohdealue on sadan hehtaarin kokoinen alue Ilomantsissa, Isolla Piitsonsuolla, jonka omistaa Tornator Oy. Metsäojitettu suo ennallistetaan ensin kaivinkonetyönä, ja sen jälkeen alueella pilotoidaan erilaisia suon ennallistamismenetelmiä, joissa mm. siirretään rahkasammalta padottuihin ojiin, rimpipintoihin ja allikoihin ennallistetulla suolla. Rahkasammalen ja muiden suokasvien siirtoistutuksilla pyritään palauttamaan sekä suokasvillisuus että rahkasammaliin assosioituneet metaanin hapettajabakteerit mahdollisimman nopeasti takaisin kaivinkonetyönä ennallistetun suon pinnalle, ja näin vähentämään suon ennallistamisen yhteydessä syntyviä metaanipäästöjä. Eri lajeilla tehtävä pilotointi auttaa myös suoluonnon monimuotoisuuden palautumista ennallistetulle suolle.

Hankkeen aikana seurataan ja vertaillaan ennallistamismenetelmien tehokkuutta, kasvillisuuden vaihtelun lisääntymistä, sammalten kasvua ja metaanin hapetuspotentiaalia. Tutkimustulokset julkaistaan Itä-Suomen yliopiston toimesta vertaisarvioitavassa julkaisussa.

Käytännön ennallistamistyön lisäksi hankkeessa edistetään kuntien ja yhteisöjen hiilivarastojen säilymistä kartoittamalla ennallistamiseen sopivia ojitettuja soita kuntien ja yhteisöjen mailla Pohjois-Karjalassa, ja neuvottelemalla niiden ennallistamisesta hankkeen aikana ja/tai sen jälkeen.

Hankkeen päätteeksi järjestetään tutustumismatka Isolle Piitsonsuolle, jossa esitellään rahkasammalen siirtoistutusmenetelmiä sidosryhmille. Hankesisällöstä viestitään hankekumppanien omilla kanavilla ja tiedotusvälineissä.

Kohdealue eteläinen Iso Piitsonsuo on osa Piitsonsoiden yli 300 hehtaarin kokonaisuutta, jonka ennallistamista koordinoi Hiilipörssi Oy. Piitsonsoiden kokonaisuuden ennallistamista rahoittavat Suomen luonnonsuojeluliiton lisäksi myös mm. ympäristöministeriön vesiensuojelun tehostamisohjelma ja lukuisat hiilipäästöjään vähentävät yritykset. Hankkeen puitteissa tehtävä rahkasammalen siirtoistutus eteläisellä Isolla Piitsonsuolla on esimerkki yhteistyön onnistumisen tuomista monipuolisista hyödyistä. Ennallistaminen hyödyttää niin ilmastoa, vesistöjä kuin biodiversiteettiäkin. 

Lisätietoja

Tuuli Hakulinen, Suomen Luonnonsuojeluliitto ry, etunimi.sukunimi@sll.fi, puh. 050 467 4840

Muualla verkossa
Suomen luonnonsuojeluliiton hankesivu

Muualla palvelussamme
Maankäytön muutokset ja kosteikot -hankkeiden kuvaukset