Hoppa till innehåll
Media

Ansvarsfullare offentlig upphandling av mat

jord- och skogsbruksministeriet
Utgivningsdatum 16.5.2016 11.23
Pressmeddelande

Djurens välbefinnande, god odlingssed med tanke på miljön samt livsmedelssäkerhet föreslås som kriterier för offentlig upphandling av livsmedel och måltidstjänster.

De offentliga upphandlingarnas sammanlagda årliga värde uppgår till 35 miljarder euro. Upphandlingarna har en väldigt stor inverkan på efterfrågan på inhemska produkter och företagstjänster. Finland är föregångare när det gäller många produktionsmetoder kring livsmedelssäkerhet, djurens välbefinnande och miljöåtgärder, men man har inte tagit tillräcklig hänsyn till dessa vid den offentliga upphandlingen.

Avsikten är att uppmuntra till upphandling av livsmedel och måltidstjänster som är producerade enligt ansvarsfulla produktionsmetoder, vilket innebär att man särskilt beaktat goda odlingsmetoder, cirkulation av näringsämnen, växtskydd, djurens välbefinnande och hälsa samt livsmedelssäkerhet. Jord- och skogsbruksministeriet har sänt på remiss ett utkast till statsrådets principbeslut som innehåller dessa anvisningar.

Enligt utkastet ska man vid den offentliga upphandlingen tillämpa kriterier som rör t.ex. svinens svansar, dvs. svansarna kuperas inte för att förhindra svansbitning. Produkter från fjäderfän ska komma från gårdar som under produktionsperioden har följt programmet för bekämpning av salmonella och där fåglarnas näbbar inte trimmas för att förhindra fjäderhackning.

Statsrådet uppmuntrar också kommunerna och landskapen att i sina service- och upphandlingsstrategier inkludera mål och principer som bidrar till god odlingssed när det gäller miljön samt till produktionsförhållanden som tar hänsyn till djurens välbefinnande och hälsa.

Att genomföra statsrådets principbeslut medför en betydande extra satsning på livsmedelskedjan. Offentlig upphandling skapar nya arbetstillfällen i regionerna och ökar på det sättet skatteintäkterna.

Begäran om utlåtanden, promemorior och utkast till förordningar: www.mmm.fi/paremiss

Ytterligare information:
Jukka-Pekka Kataja, specialmedarbetare, tfn 050 341 9934
Anna-Leena Miettinen, konsultativ tjänsteman, tfn 0295 162 409
fornamn.efternamn@mmm.fi