Hoppa till innehåll
Media

Förbud mot användning av växtskyddsmedel på arealer med ekologiskt fokus

jord- och skogsbruksministeriet
Utgivningsdatum 3.10.2017 16.31 | Publicerad på svenska 3.10.2017 kl. 17.31
Pressmeddelande

Från och med 2018 är det inte längre tillåtet att använda växtskyddsmedel på areal med ekologiskt fokus som ligger i träda eller på areal med kvävefixerande grödor. Villkoren för förgröningsstöd har också ändrats till vissa delar.

Ändringen av kommissionens förordning innebär att man på areal med ekologiskt fokus som ligger i träda och på areal med kvävefixerade grödor inte längre får använda medel för bekämpning av ogräs, växtsjukdomar och växtskadegörare eller för tillväxtreglering. Finland och flera andra länder ansåg inte att förbudet mot användning av växtskyddsmedel är ändamålsenligt, men bland Europeiska unionens medlemsländer uppstod inte kvalificerad majoritet mot förslaget. Finlands negativa ståndpunkt var en följd av framför allt målet att öka självförsörjningsgraden i fråga om protein.

Avsikten är att användningen av växtskyddsmedel på kvävefixerande grödor, såsom ärter, bondbönor och klöver, på areal med ekologiskt fokus ska vara förbjuden under en period som inleds vid frösådd och upphör den 31 augusti. Om skörden bärgas först senare, ska förbudet upphöra när skörden är bärgad. I fall där en flerårig kvävefixerande växt har besåtts före år 2018, ska förbudet mot användning av växtskyddsmedel inledas den 1 maj 2018.

Avsikten är att det ska vara förbjudet att använda växtskyddsmedel på areal med ekologiskt fokus som ligger i träda under trädesperioden, dvs. 1.1–15.8. Utifrån de s.k. kompletterande villkoren för jordbruksstöd ska möjligheten att använda växtskyddsmedel på även annan mark i träda än sådan ekologisk fokusareal som ligger i träda vara begränsad endast till bekämpning av ogräs och invasiva främmande arter. Dessa begränsningar i fråga om de kompletterande villkoren ska gälla ekologisk fokusareal i träda även efter trädesperioden.

Genom ändringen av EU-bestämmelsen har man dessutom preciserat förbudet mot jordbruksproduktion för grödor på areal med ekologiskt fokus. Därför är det meningen att i Finland bestämma att grönträda inte framöver kan vara besådd endast med spannmål, olje- eller proteinväxter eller utsädesblandningar av dessa växter. Avsikten är att ändringen ska gälla alla arealer som i en stödansökan för viltväxter och landskapsväxter anmälts som grönträda oberoende av om arealen har anmälts som en areal med ekologiskt fokus eller inte. Skyldigheten att anmäla 5 procent åker som ekologisk fokusareal gäller i Finland jordbruksenheter i landskapen Nyland, Egentliga Finland och Åland med vissa undantag.

Ändringen av EU-förordningen innehåller också vissa lindringar. Som areal med ekologiskt fokus kan godkännas blandade växtbestånd av kvävefixerande grödor och andra växtarter, där de kvävefixerande grödorna utgör majoritet. Avsikten är att det i bestämmelserna ska anges att andelen växter som godkänts som kvävefixerade grödor ska vara mer än 50 procent av utsädesblandningens vikt.

Även skyldigheten att diversifiera de grödor som omfattas av förgröningsstöd lindras – små arealer av växtarter (under 0,05 hektar) som växer sida vid sida kan anmälas som ett enda blandat växtbestånd. Det innebär att varje liten areal då inte separat behöver anmälas i stödansökan och märkas ut på kartan över åkerskiften.

Avsikten är att man nationellt kommer att införa de ändringar som anges i detta meddelande genom en ändring av statsrådets förordning. Förordningen avses bli utfärdad under den första hälften av 2018.

Kommissionens delegerade förordning (EU) 2017/1155

Mer information ‏från jord- och skogsbruksministeriet:

Pia Lehmusvuori, konsultativ tjänsteman, tfn 0295 162 207
Pirjo Kuusela, jordbruksöverinspektör, tfn 0295 162 138

e-post: fornamn.efternamn@mmm.fi

Landsbygd Mat och jordbruk