Hoppa till innehåll
Media

Enighet om ny förordning om växtskyddsmedel

jord- och skogsbruksministeriet
Utgivningsdatum 19.12.2008 6.45
Pressmeddelande -

Rådet, parlamentet och kommissionen har efter drygt två år av förhandlingar idag uppnått enighet om en ny EU-förordning om utsläppande av växtskyddsmedel på marknaden och ett direktiv om hållbar användning av växtskyddsmedel. Resultatet av förhandlingarna bekräftas genom en omröstning i parlamentet i januari och ett officiellt beslut av rådet.

I detta beslut tas Finlands ståndpunkter i beaktande och Finland har därför röstat för en kompromiss. Den nya förordningen gör det möjligt att upprätthålla en hög skyddsnivå för människors och djurs hälsa. Förordningen gör den inre marknaden effektivare genom att göra reglerna för utsläppande av växtskyddsmedel på marknaden enhetligare, och den skapar bättre förutsättningar för jordbruksproduktionen.

Förordningen reglerar godkännandet av växtskyddsmedel. En central princip i förordningen är principen om ömsesidigt godkännande som innebär att ett preparat som har godkänts av en medlemsstat automatiskt kan godkännas i andra medlemsstater. Målet är att göra godkänningsprocessen effektivare genom att eliminera överflödigt arbete.

En nyhet i förordningen är kriterierna för godkännande av verksamma ämnen. Dessa kriterier måste uppfyllas innan den normala riskbedömningen kan påbörjas. Kriterierna hänför sig till ämnenas hälsoeffekter och miljöpåverkan.

Kriterierna för verksamma ämnen innebär att exempelvis ämnen som orsakar cancer, mutagena ämnen, reproduktionsstörande ämnen (CMR-ämnen), PBT-ämnen (långlivade, bioackumulerande och giftiga) och POP-ämnen (långlivade organiska föroreningar) inte kan godkännas.

Förordningen delar in EU i tre zoner. Finland hör till den nordliga zonen tillsammans med Sverige, Danmark och de Baltiska länderna.
När en medlemsstat i en zon har fattat ett beslut rörande godkännandet av ett växtskyddsmedel kan de övriga länderna i zonen godkänna beslutet/godkännandet genom principen om ömsesidigt godkännande.

Den nya förordningen ersätter det gällande direktivet om växtskyddsmedel. Växtskyddsmedel ska fortfarande godkännas nationellt efter att deras verksamma ämnen har godkänts av EU.

Direktivet har som mål att minska riskerna med växtskyddsmedel. Enligt direktivet ska medlemsstaterna sätta upp mål för minskandet av riskerna med växtskyddsmedel samt kvantitativa mål för att minska användningen av preparat som definieras som problematiska. Direktivet ställer även krav om användarutbildning och testning av besprutningsutrustningen, något som finländska jordbrukare redan är bekanta med genom miljöstödet. De för oss bekanta anvisningarna om ett balanserat växtskydd motsvarar också ganska långt direktivets principer om en integrerad bekämpning. En nyhet är utbildningen av distributörer och försäljare samt informationsspridningen till alla de som använder växtskyddsmedlen.

Mer information fås från jord- och skogsbruksministeriet:
Tove Jern, överinspektör, Tfn (09) 1605 4241, 040 540 0822.

Sirkka-Liisa Anttila