Hoppa till innehåll
Media

Sänkta avgifter för fastighetsförrättningar

jord- och skogsbruksministeriet
Utgivningsdatum 14.12.2017 13.50 | Publicerad på svenska 14.12.2017 kl. 15.47
Pressmeddelande

Fastighetsförrättningsavgifterna sänks vid ingången av år 2018. I genomsnitt sänks avgifterna med 0,8 procent.

Den arealbaserade förrättningsersättningen för den vanligaste förrättningen till fast pris, det vill säga styckningen, sänks i genomsnitt med 0,1 procent. Timpriset för tidsdebiterade förrättningar för vilka fastighetsförrättningsavgiften tas ut i form av en arbetsersättning sänks med 2,2 procent eller med två euro från 90 euro till 88 euro.

Orsaken till de ändrade avgifterna är effektivisering av Lantmäteriverkets fastighetsförrättningar och verksamhetsförfaranden.  Avgifterna justeras för att de ska motsvara självkostnadsvärdet, det vill säga de totala kostnader som fastighetsförrättningen orsakar staten.

De avgifter och enhetspriser som börjar gälla vid ingången av år 2018 följer den beräknade kostnadsnivån för 2018. För att nå självkostnadsvärdet under förordningens giltighetstid förutsätter också ökad produktivitet som bedöms utveckla sig på samma sätt som under tidigare år.

Fastighetsregistret bygger på fastighetsförrättningarna. Vid fastighetsförrättningar bildas nya fastigheter, ändras rättigheter som gäller fastigheter och fastställs fastigheternas utsträckning.

Mer information:
Leo Olkkonen, lagstiftningsråd, jord- och skogsbruksministeriet, tfn 0295 16 2300, fornamn.efternamn(at)mmm.fi
Taavi Kivipelto, ledande sakkunnig, Lantmäteriverket, tfn 040 527 5445, fornamn.efternamn(at)maanmittauslaitos.fi

Lantmäteri och geografisk information