Hoppa till innehåll
Media

Klimatanpassningen bör ges större tyngd i klimatpolitiken

jord- och skogsbruksministeriet
Utgivningsdatum 24.3.2023 13.13 | Publicerad på svenska 27.3.2023 kl. 10.09
Nyhet

I början av året inleddes genomförandet av den nationella planen för anpassning till klimatförändringar till 2030. I Finland har anpassningsarbetet pågått redan länge, och vi är tämligen väl förberedda på ett förändrat klimat och extremväder. Det är dock viktigt att utvecklandet av beredskapen fortsätter genom brett samarbete inom alla samhällssektorer. 

Klimatförändringarna är ett hot som bör tas på allvar. Av den IPCC-rapport som publicerades måndagen den 20 mars 2023 framgår att klimatförändringarna innebär allvarligare risker än vad som bedömts tidigare. Konsekvenserna på lång sikt är mångdubbla jämfört med de som redan kan observeras. Sannolikheten för skadliga konsekvenser ökar i takt med att jordens temperatur stiger.

I internationell jämförelse är Finland förhållandevis väl förberett på klimatförändringarna och de extrema väderhändelser som blir vanligare till följd av klimatförändringarna, eftersom beredskaps- och anpassningsarbetet har pågått redan länge. Till exempel håller skyddet mot översvämningar hög nivå, och det investeras pengar i det varje år. Dessutom vidtas många proaktiva åtgärder på regional nivå för att minska översvämningsriskerna. Genom nationell övervakning av mark- och skogsbränder, spaningsflygningar och satellitbaserad övervakning minskas risken för omfattande mark- och skogsbränder avsevärt. Stormar har man förberett sig på genom att stärka eldistributionsnätet. 

I takt med att klimatet förändras behövs dock ytterligare åtgärder. Sådana presenteras i den nationella planen för anpassning till klimatförändringar, som statsrådet godkände i december 2022. Planen sträcker sig till 2030 och innehåller de centrala mål och åtgärder genom vilka Finland ska förbereda sig för och anpassa sig till ett förändrat klimat och dess konsekvenser. 

I enlighet med planen kommer man under de följande åren att förbättra bland annat beredskapen för värmeböljor och torka. Dessutom ska man utvärdera klimatförändringarnas internationella konsekvenser för Finlands försörjningsberedskap. Ett mål är också att utveckla färdplaner för klimatanpassning för olika verksamhetsområden i samarbete med privata aktörer och att utöka möjligheterna till finansiering som inriktas på klimatanpassning. 

Planen har redan till många delar börjat genomföras. Hanteringen av riskerna för torka och färdplanen för planering av avrinningsområden utvecklas under ledning av jord- och skogsbruksministeriet. Stärkandet av samarbetet och dialogen mellan staten och civilsamhället har också inletts i enlighet med planen, och klimatanpassningen på regionnivå ska stärkas genom en klimatenhet som har inrättats vid NTM-centralen.

För ett fullständigt genomförande av anpassningsplanen krävs att den befintliga finansieringen tryggas och dessutom att det görs ytterligare satsningar till vissa delar. Satsningarna är en investering i framtiden, eftersom det inte längre är möjligt att helt undvika konsekvenser av klimatförändringarna. 

Mer information

Karoliina Pilli-Sihvola, konsultativ tjänsteman, tfn 0295 162 100, karoliina.pilli-sihvola@gov.fi