Hoppa till innehåll
Media

Tredimensionella fastigheter blir möjliga och parcellerna förpassas till historien för gott

jord- och skogsbruksministeriet
Utgivningsdatum 13.6.2018 14.25 | Publicerad på svenska 14.6.2018 kl. 14.35
Pressmeddelande

I början av Finlands självständighet såg fastigheternas ägarförhållanden helt annorlunda ut än i dag. Stomlägenheterna och parcellerna var självständiga fastigheter medan torpare, landbönder och backstugusittare arrenderade mark bland annat mot dagsverke. En parcell hade inget mantal och betalade inte heller skatt till staten utan parcellavgäld till stomlägenheten.

Markägarförhållandena organiserades genom Lex Kallio år 1922, Lex Pulkkinen år 1925 och året därpå genom lagen om parcellers ombildande till självständiga lägenheter. I början av självständighetstiden bodde närapå hela befolkningen på landsbygden och att organisera markägarförhållandena var en viktig samhällelig fråga. I republiken som inlett sitt andra århundrade behövs det däremot tredimensionell fastighetsbildning för att de största byggprojekten i stadscentra ska kunna genomföras på ett effektivt sätt.

Lättare att genomföra stora byggprojekt

Republikens president stadfäste i går den 13 juni 2018 en laghelhet som tillåter tredimensionell fastighetsbildning från och med den 1 augusti 2018. Till helheten hör lagarna om ändring av fastighetsbildningslagen, fastighetsregisterlagen och markanvändnings- och bygglagen samt lagen om upphävande av lagen om parcellers ombildande till självständiga lägenheter. Ändringarna gör det enklare och smidigare att genomföra stora byggprojekt i flera plan inom detaljplaneområden genom att möjliggöra indelning av fastigheter även i höjdled. På så sätt främjar man byggande av lokaler ovanför och under markytan, skapar större klarhet i möjligheterna att använda dem som säkerhet och ökar basregistrens datainnehåll och nyttjandegrad.

I projekt där det ingår flera olika funktioner kan fastighetsindelningen till exempel följa olika användningsändamål. Parkerings- och trafiklokalerna under markytan kan bilda en egen fastighet. Affärslokalerna ovanför markytan bildar den andra  och bostäderna högst upp den tredje fastigheten. Tredimensionella fastigheter kommer alltid att vara byggda lokaler, vilket leder till nya typer av grannelagsförhållanden mellan fastigheterna.

Den traditionella fastigheten blir kvar, men 3D-fastigheten ger ett alternativ

Att införa systemet med tredimensionella fastigheter förändrar inte den traditionella fastighetsenhetens väsen eller juridiska dimension. En tredimensionell fastighet är ett slutet utrymme med bestämda gränser som kan avgränsas från den traditionella fastigheten. Att överföra äganderätten till eller förvaltningen av en sådan fastighet kräver på samma sätt som nu ägarens medverkan eller någon annan rättslig grund som redan ingår i lagstiftningen. Det finns inte några nya rättsliga grunder för att begränsa fastighetsägarnas egendomsskydd med anledning av 3D-fastigheterna. 

Det gällande fastighetssystemet kommer inte att bli tredimensionellt. Möjligheten att bilda tredimensionella fastigheter är ett nytt alternativ som tillämpas vid sidan av den sedvanliga fastighetsbildningen om det uppfyller kriterierna enligt lag. Möjligheten att bilda tredimensionella fastigheter leder således inte automatiskt till några nya skyldigheter för enskilda aktörer eller myndigheterna. Tredimensionell fastighetsbildning hjälper också att digitalisera ägarförhållandena för fastigheter och byggnader. 

Ytterligare information vid jord- och skogsbruksministeriet:

Timo-Ville Nieminen, regeringssekreterare, tfn 029 516 2379, förnamn.efternamn@mmm.fi

Pentti Lähteenoja, överdirektör, tfn 029 516 248, förnamn.efternamn@mmm.fi