Hoppa till innehåll
Media

Enligt kommissionens förslag ska rättigheter till samlat gårdsstöd tas bort och

jord- och skogsbruksministeriet
Utgivningsdatum 9.2.2012 8.23
Pressmeddelande -

EU-kommissionen föreslår att rättigheterna till samlat gårdsstöd slopas i slutet av år 2013. Nya rättigheter ska beviljas de jordbrukare som anmäler stödberättigande areal i samband med 2014 års stödansökningsomgång. Nya rättigheter ska år 2014 kunna beviljas jordbrukare som år 2011 har aktiverat minst en stödrättighet, dvs. fått stöd för minst en rättighet.

Jord- och skogsbruksministeriet uppmanar jordbrukare att beakta detta när de planerar att köpa, sälja eller utarrendera stödrättigheter och/eller åkermark. Det är dock bra att komma ihåg att det gäller förslag till förordningar som ännu kan ändras.

EU-kommissionen gav ut 12.10.2011 förslag till förordningar som ska fastställa de huvudsakliga riktlinjerna för EU:s gemensamma jordbrukspolitik 2014 - 2020. Förslagen ligger nu under behandling i Europaparlamentet och rådet. Ett politiskt beslut är att vänta tidigast mot slutet av år 2012.

Om förslagen till förordningar tillämpades direkt, skulle upphävandet av stödrättigheter medföra problem vid utarrendering och köp av åkermark. Till exempel om ett arrendeavtal för åkermark och stödrättigheter är i kraft åren 2013 - 2014, ska de utarrenderade stödrättigheterna slopas och nya rättigheter skapas för arrendetagaren.

Enligt förslagen ska de jordbrukare som är berättigade till de nya stödrättigheterna få överföra rätten till stödrättigheterna till en jordbrukare när det gäller försäljning eller utarrendering. Ett avtal ska undertecknas före 15.5.2014.

Värdet av de stödrättigheter som skapas år 2014 ska vara lägre jämfört med de nuvarande rättigheterna eftersom kommissionen föreslår att för stödrättigheterna avsätts en allt mindre andel av stödet. En del av stödet ska beviljas bl.a. för unga jordbrukare, små gårdar och jordbrukare som följer principerna om miljö- och klimatanpassat jordbruk (s.k. greening).

Finland har föreslagit att de nuvarande stödrättigheterna inte ändras och att värdet av dem ska anpassas enligt reformen. På detta sätt är det möjligt att undvika nya problem bl.a. när det gäller utarrendering.

Mer information från jord- och skogsbruksministeriet:
konsultativa tjänstemannen Juha Palonen, tfn 09 160 52935, 0400 812 935
lantbruksöverinspektör Marjatta Jokela, tfn 09 160 52314, 040 093 3671

Jari Koskinen