Hoppa till innehåll
Media

Kommissionen har kommenterat vattenvården och hanteringen av översvämningsrisker

jord- och skogsbruksministerietmiljöministeriet
Utgivningsdatum 27.2.2019 17.02 | Publicerad på svenska 1.3.2019 kl. 14.26
Nyhet

EU-kommissionen överlämnade den 26 februari 2019 en rapport till Europaparlamentet och rådet om genomförandet av vattendirektivet och översvämningsdirektivet. Rapporten innehåller rekommendationer om hur Finland borde utveckla förvaltningsplanerna och planerna för hantering av översvämningsrisker. Kommissionen kommer dessutom senare att publicera mer detaljerade rekommendationer för de enskilda medlemsländerna.

Målet med vattendirektivet är att uppnå god status i yt- och grundvattnen inom hela EU. Direktivet har genomförts i Finland genom lagen om vattenvårds- och havsvårdsförvaltningen.

I de rekommendationer som gäller genomförandet av vattenvården lyfter kommissionen fram bättre övervakning av ytvatten. Kommissionen konstaterar att nya projekt som kan försämra vattenförekomsternas status bör bedömas grundligt. I rapporten fästs det också uppmärksamhet vid kostnaderna för åtgärder som förbättrar vattenstatusen och hur dessa ska täckas. Nästa gång förvaltningsplaner utarbetas bör man överväga huruvida planerna också ska beakta riskerna för torka.

Översvämningsdirektivet, som nationellt har genomförts genom lagen om hantering av översvämningsrisker, utgör ramen för det system som ska minska skadorna i samband med översvämningar. Detta mål är nu viktigare än någonsin, eftersom EU:s årliga kostnader för översvämningsskador beräknas öka från ca 7 miljarder till 46 miljarder euro före 2050, om inga ytterligare åtgärder vidtas.

De iakttagelser som gjorts efter de första planerna för hantering av översvämningsrisker visar att hanteringen av översvämningsrisker har utvecklats betydligt i hela EU. Kommissionen uppmanar dock Finland, och många andra medlemsstater, att fastställa en tydligare tidsram för uppnåendet av målen och att ange om de planerade åtgärderna räcker för att målen ska uppnås. Det är dessutom nödvändigt att säkerställa att hanteringen av översvämningsrisker samordnas med det nationella arbetet för klimatanpassning.

Kommissionens pressmeddelande 26.2.2019 (in English)

Kommissionens rapport till Europaparlamentet och rådet (på svenska)

Mer information:

Vattendirektivet: Juhani Gustafsson, konsultativ tjänsteman, miljöministeriet, tfn 0295 250 338, fornamn.efternamn@ym.fi

Översvämningsrisker: Ville Keskisarja, konsultativ tjänsteman, jord- och skogsbruksministeriet, tfn 0295 162 390, fornamn.efternamn@mmm.fi