Hoppa till innehåll
Media

Livlig diskussion om kommissionens CAP-förslag i rådet för jordbruk och fiske

jord- och skogsbruksministeriet
Utgivningsdatum 19.6.2018 10.31 | Publicerad på svenska 19.6.2018 kl. 14.56
Pressmeddelande

EU-rådet för jordbruk och fiske inledde på måndagen den 18 juni en dialog om politiska reformer under EU:s programperiod 2021 - 2027, det vill säga reformen om den gemensamma jordbrukspolitiken och förordningen om Europeiska havs- och fiskerifonden.

Rådet sammanträdde i Luxemburg. Det var det sista sammanträdet under Bulgariens EU-ordförandeskap. Jord- och skogsbruksminister Jari Leppä företrädde Finland vid mötet.

Ministrarna diskuterade reformen och finansieringen av den gemensamma jordbrukspolitiken. Flera medlemsländer kritiserade obalansen mellan målen och finansieringen och underströk behovet av en genuin förenkling av politiken.

Att förslagen innehåller bland annat produktionskopplade stöd som är nödvändiga i våra nordliga förhållanden samt kompensationsersättning är positiva saker för Finland. Medlemsländerna får större befogenheter att planera målen, åtgärderna, tillsynen och sanktionerna.Den framtida politiken ska dock vara enklare än vad kommissionen föreslår.

”Till exempel kraven på nya villkor verkar vara rätt komplicerade och överlappande med åtgärderna i programmet för utveckling av landsbygden”, sade minister Leppä.

Vidare behandlade rådet en promemoria om jordbrukspolitiken i den följande fleråriga budgetramen som 15 länder har utarbetat tillsammans. Finland, Frankrike och vissa andra länder tog initiativet till att frågan lyftes fram. Ländernas huvudsakliga budskap var att när utmaningarna och kraven ökar är nedskärning av finansieringen inte ett steg i rätt riktning. 

Ministrarna diskuterade också läget på jordbruksmarknaden.Finland lyfte fram den svåra vegetationsperioden och torkan och uppmanade kommissionen att vidta åtgärder för att underlätta situationen. Kommissionär Hogan lovade att Finland, Sverige och Portugal kommer att beviljas undantag från kraven på ekologiska arealer och diversifiering av jordbruket.

Enklare fiskeriförvaltning

Rådet diskuterade också 2019 års fiskemöjligheter och förslagen till bestämmelser om ändring av fiskeövervakningssystemet. Kommissionens förslag som gällde Europeiska havs- och fiskerifonden, förslagets mål och insatser för att förenkla förvaltning av fonden fick på allmän nivå bifall från medlemsländerna.

”Det är viktigt för Finland att förvaltning av fonden i stället för detaljerad reglering sker med resultat och effekter i fokus. Det här gör det möjligt att även beakta nationella särdrag. Till exempel våra insjö- och havsområden ska behandlas jämlikt”, konstaterade minister Leppä.

Finland och många andra medlemsländer förhöll sig reserverat till kommissionens förslag om utvidgade krav på övervakning av fritidsfisket och det småskaliga kustfisket. Även förslagen som gällde kameraövervakning av stora fiskefartyg och kontroll av motoreffekt fick bred kritik.

Mer information:

Kari Valonen, lantbruksråd, tfn 0295 16 2269

Risto Lampinen, fiskeriråd, tfn 0295 16 2458