Hoppa till innehåll
Media

Lagstiftningen förnyas angående strukturstöd för jordbruket

jord- och skogsbruksministeriet
Utgivningsdatum 27.12.2007 11.00
Pressmeddelande -

Från början av år 2008 förfaller föreskrifterna om det nuvarande strukturstödet för jordbruket inom lagen för finansieringen av landsortsnäringarna. Ansökningar, som upptagits till behandling före årsskiftet, behandlas enligt de gamla bestämmelserna. Ansökning om stöd i enlighet med den nya lagstiftningen kan göras efter det statsrådet lämnat en förordning med mera ingående föreskrifter. Nya formulär och datasystem måste också då finnas tillgängliga. Ansökan om startstöd för unga odlare, kan enligt planer lämnas så tidigt som möjligt under början av år 2008. Jordbrukets investeringsstöd blir möjligt att söka senare under år 2008, beroende på tillgängliga medel.

Statsrådet beslöt idag om stadfästelse av lagen om startstöd för unga odlare och investeringsstöd för lantgård. Samtidigt gjordes beslut on stadfästelse av vissa andra lagar angående strukturstöd. Republikens president har för avsikt att stadfästa lagarna den 28.12.

Lagen om strukturstöd för jordbruk beräknas träda i kraft i början av nästa år. Avsikten är, att med stöd av lagen ta i bruk startstödet för unga odlare och vissa investeringsstöd för lantgårdar. Dessa stöd finansieras till en del av den Europeiska gemenskapen. Därtill finansieras investeringsstöd med helt nationella medel. Av jordbrukets övriga investeringsstöd ingår bostadsfinansieringen för jordbruksföretagare och stödet för bevaring av lantgårdens traditionella miljö i lagen om finansiering av landsortsnäringar.

Den nya lagstiftningen innebär, att förfaringssätten i anslutning till samt förutsättningarna för jordbrukets strukturstöd förändras. Anledningen till detta är i synnerhet ändringarna av den tillämpade lagstiftningen för gemenskapen under programperioden 2006-2013.

Startstödet för unga odlare

Startstöd för unga odlare kan beviljas en sökande, som vid tidpunkten för ansökan fyllt 18 år men är yngre än 40 år, och har en tillräcklig yrkeskunskap. Den sökande bör för första gången i egenskap av ansvarig näringsidkare ta hand om skötseln av en lantgård. Jordbruksverksamheten bör dessutom vara av väsentlig betydelse för den sökandes utkomst. Av en sökande i kollektiv form förutsätts, att bestämmanderätten innehas av en eller flera personer, vilka uppfyller villkoren för stödet. Dessutom bör sökandens produktionsverksamhet inom jordbruket äga förutsättningar till en kontinuerlig lönsamhet. Startstöd kan beviljas i form av understöd, räntestöd för lån med räntestöd eller en kombination av dessa.

Till skillnad från tidigare kutym, kunde en livskraftig lantgård eller en del av den omhändertas redan innan stödet beviljats. Stöd kunde emellertid beviljas högst 18 månader efter start. I beräkningen av produktionsverksamhetens lönsamhet, kunde också övrig företagsverksamhet på lantgården beaktas. Till stödansökan skulle biläggas en näringsplan, som speciellt presenterar den sökandes lantgård, yrkeskunskap, förutsättningar för företagsverksamhet samt övriga uppgifter i anknytning till förutsättningarna för beviljandet av stödet.

Jordbrukets investeringsstöd

Investeringsstöd för lantgård kunde beviljas en jordbruksföretagare, som vid tidpunkten för ansökan fyllt 18 år men är yngre än 63 år, och har en tillräcklig yrkeskunskap. Att utöva jordbruk bör dessutom vara av väsentlig betydelse för den sökandes utkomst. Av en sökande i form av ett kollektiv förutsätts, att bestämmanderätten innehas av en eller flera personer, vilka uppfyller villkoren för stödet. Stödet kan dessutom beviljas en sådan sammanslutning av jordbruksföretagare, vars delägare eller medlemmar uppfyller stödets förutsättningar. Den stödda företagsverksamheten måste äga förutsättningar för en kontinuerlig lönsamhet. Investeringsstödet för en lantgård beviljas även i fortsättningen som understöd, räntestöd för lån med räntestöd, stöd med anslutning till statsgaranti eller en kombination av dessa.

Bostadsfinansiering och stöd för bevarandet av en traditionell miljö kan beviljas en jordbruksföretagare, som fyllt 18 år. Också yngre än 18 åringar kan i vissa fall beviljas stöd. Liksom beträffande lantgårdens investeringsstöd, bör även jordbruksutövningen vara av väsentlig betydelse för den sökandes utkomst. Den sökandes lantgård bör vara livsduglig. Bostadsfinansiering kan beviljas endast som räntestöd för ett räntestödslån åt en fysisk person. Stödet för bevarandet av lantställets traditionella miljö kan däremot beviljas som understöd eller som räntestöd eller som en kombination av dessa.

För jordbrukets investeringsstöd innehåller lagen märkbara förändringar. För ansökning av stödet utsätts en given tidpunkt, efter vilken de inkomna ansökningarna behandlas tillsammans. Man strävar till att effektivisera behandlingen av ansökningarna i centralerna för arbetskraft och näringar så, att den sökande kunde få besked om beslutet så snabbt som möjligt efter ansökningstidens utgång. Detta är speciellt viktigt därför, att investeringsstöd inte i fortsättningen beviljas en åtgärd, som påbörjats före stödet beviljats.

I valet av ansökningar efterföljs ett förfarande som resulterar i, att de ansökningar som blir finansierade, väljs inom ramen för tillgängliga medel. Förutsättningarna för lantgårdens investeringsstöd, såsom den sökandes lantgård, yrkeskunskap och andra förutsättningar för företagsverksamheten, presenteras i näringsplanen. Ansökningarna om lantgårdens investeringsstöd jämförs sinsemellan. Man tar hänsyn till investeringens ekonomiska följder och dess inverkan på lantställets produktionsomständigheter. Speciellt riktas uppmärksamheten på företagarens arbetsmiljö, en hållbar användning av naturresurser och välmåga för djuren.

Stöden för bostadsinvestering och bevaring av lantgårdens traditionella miljö, förutsätter ingen näringsplan. Vid valet av ansökningar som blir finansierade, fäster man särskild uppmärksamhet vid åtgärdernas ekonomiska och sociala inverkningar samt vid miljö- och kultursynpunkter.

Överlåtelseskatt

Utgångspunkten är, att man i fortsättningen kunde få befrielse från överlåtelseskatt för anskaffning av en sådan fastighet eller en del av den, som beviljats ett räntestödslån enligt lagen om jordbrukets strukturstöd. De ändringar, som lagstiftningen gällande en revidering av jordbrukets strukturstöd medför i lagen om överlåtelseskatt, träder i kraft vid en tidpunkt angiven i statsrådets förordning, efter det stödet med anknytning till befrielse från överlåtelseskatt fått acceptans till statsstöd.

Tilläggsinformation:

Jord- och skogsbruksministeriet
äldre regeringssekreterare Susanna Paakkola, p. (09) 1605 2331

Landsbygdsverket
direktör för enheten Esko Leinonen, tel. (020) 77 25670
jordbruksöverinspektör Kari Ojala, tel. (020) 77 25689