Hyppää sisältöön
Media

Maatalouden rakennetukia koskeva lainsäädäntö uudistuu

maa- ja metsätalousministeriö
Julkaisuajankohta 27.12.2007 11.00
Tiedote -

Maaseutuelinkeinojen rahoituslaista kumoutuvat vuoden 2008 alusta nykyistä maatalouden rakennetukijärjestelmää koskevat säännökset. Tätä ennen vireille tulleet hakemukset käsitellään vanhojen sääntöjen mukaan. Uuden lainsäädännön mukaisia tukia voi hakea sen jälkeen, kun asiasta on annettu valtioneuvoston asetuksella tarkemmat säännökset sekä tarvittavat lomakkeet ja tietojärjestelmät ovat käytössä. Nuoren viljelijän aloitustuen haku on tarkoitus avata mahdollisimman pian vuoden 2008 alkupuolella. Maatalouden investointitukien haku avataan käytettävissä olevien varojen mukaan myöhemmin vuoden 2008 aikana.

Valtioneuvosto päätti tänään nuoren viljelijän aloitustukea ja maatilan investointitukea koskevan lain vahvistamisesta. Samassa yhteydessä päätettiin eräitä muita rakennetukia koskevien lakien vahvistamisesta. Tasavallan presidentin on tarkoitus vahvistaa lait 28.12.

Maatalouden rakennetukia koskevan lain on tarkoitus tulla voimaan ensi vuoden alusta. Lain nojalla on tarkoitus ottaa käyttöön Euroopan yhteisön osaksi rahoittamina nuoren viljelijän aloitustuki ja eräitä maatilan investointitukia sekä kokonaan kansallisista varoista rahoitettuja investointitukia. Muista maatalouden investointituista maatalousyrittäjälle myönnettävä asuntorahoitus sekä maatilan perinneympäristön säilyttämisen tuki sisältyvät maaseutuelinkeinojen rahoituslakiin.

Uuden lainsäädännön myötä maatalouden rakennetukeen liittyviin menettelyihin sekä tuen myöntämisen edellytyksiin tulee muutoksia, joiden taustalla on erityisesti ohjelmakaudella 2006- 2013 sovellettavan yhteisön lainsäädännön muuttuminen.

Nuoren viljelijän aloitustuki

Nuoren viljelijän aloitustukea myönnettäisiin hakijalle, joka hakemuksen vireille tulon hetkellä on 18 vuotta täyttänyt mutta alle 40-vuotias ja riittävän ammattitaitoinen. Hakijan tulee ryhtyä ensimmäistä kertaa tilanpidosta vastaavaksi elinkeinonharjoittajaksi. Maatalouden harjoittamisella tulee lisäksi olla olennaista merkitystä tämän toimeentulon kannalta. Yhteisömuotoiselta hakijalta edellytetään, että määräysvalta on yhdellä tai useammalla tukikelpoisella henkilöllä. Lisäksi hakijan harjoittamalla maatalouden tuotantotoiminnalla tulee olla edellytykset jatkuvaan kannattavuuteen. Aloitustuki voidaan myöntää avustuksena, korkotukilainan korkotukena taikka näiden yhdistelmänä.

Muutoksena aikaisempaan tilanpidon voisi aloittaa elinkelpoisen maatilan tai sen osan hallinnan siirtymisen myötä jo ennen tuen myöntämistä. Tukea voitaisiin kuitenkin myöntää enintään 18 kuukauden kuluessa aloittamisesta. Tuotantotoiminnan kannattavuutta arvioitaessa voitaisiin ottaa huomioon myös muu maatilalla harjoitettava yritystoiminta. Tukihakemukseen olisi liitettävä elinkeinosuunnitelma, jossa esitetään erityisesti hakijan maatilaa, ammattitaitoa, yritystoiminnan edellytyksiä sekä muita tuen myöntämisen edellytyksiä koskevat tiedot.

Maatalouden investointituet

Maatilan investointitukea voitaisiin myöntää maatalousyrittäjälle, joka on hakemuksen vireille tulon hetkellä 18 vuotta täyttänyt mutta alle 63-vuotias ja riittävän ammattitaitoinen. Maatalouden harjoittamisella tulee olla olennaista merkitystä hakijan toimeentulon kannalta. Jos maatalousyrittäjänä toimii yhteisö, edellytetään, että määräysvalta yhteisössä on yhdellä tai useammalla tukikelpoisella henkilöllä. Lisäksi tukea voidaan myöntää sellaiselle maatalousyrittäjien yhteenliittymälle, jonka osakkaat tai jäsenet täyttävät tuen myöntämisen edellytykset. Tuen kohteena olevalla yritystoiminnalla tulee olla edellytykset jatkuvaan kannattavuuteen. Maatilan investointituki myönnetään jatkossakin avustuksena, korkotukilainan korkotukena, valtiontakaukseen liittyvänä tukena taikka näiden yhdistelmänä.

Asuntorahoitusta ja maatilan perinneympäristön säilyttämisen tukea voidaan myöntää maatalousyrittäjälle, joka on 18 vuotta täyttänyt. Myös alle 18-vuotiaalle voidaan eräissä tapauksissa myöntää tukea. Kuten maatilan investointituessakin maatalouden harjoittamisella tulee olla olennaista merkitystä hakijan toimeentulon kannalta. Hakijan maatilan tulee olla elinkelpoinen. Asuntorahoitusta voidaan myöntää ainoastaan luonnolliselle henkilölle korkotukilainan korkotukena. Maatilan perinneympäristön säilyttämisen tukea voidaan sen sijaan myöntää avustuksena tai korkotukena taikka näiden yhdistelmänä.

Maatalouden investointituen osalta lakiin sisältyy merkittäviä muutoksia. Tuen hakemiselle asetetaan määräaika, jonka päättymiseen mennessä saapuneet hakemukset käsitellään kootusti. Hakemusten käsittelyä työvoima- ja elinkeinokeskuksissa pyritään tehostamaan siten, että hakija saisi tuen myöntämistä koskevan ratkaisun mahdollisimman pian hakuajan päättymisen jälkeen. Tämä on erityisen tärkeää sen vuoksi, että investointitukea ei jatkossa myönnetä toimenpiteeseen, joka on aloitettu ennen tuen myöntämistä.

Hakemusten valinnassa noudatetaan valintamenettelyä, jonka tuloksena rahoitettavat hakemukset valitaan käytettävissä olevien varojen puitteissa. Maatilan investointituen myöntämisen edellytyksiä koskevat tiedot kuten hakijan maatilaa, ammattitaitoa ja muita yritystoiminnan edellytyksiä koskevat tiedot esitetään elinkeinosuunnitelmassa. Maatilan investointitukihakemuksia vertaillaan toisiinsa käyttäen perusteena investoinnin taloudellisia vaikutuksia sekä vaikutuksia tilan tuotanto-olosuhteisiin erityisesti yrittäjän työympäristön, luonnonvarojen kestävän käytön tai eläinten hyvinvoinnin kannalta.

Asuntorahoituksen ja maatilan perinneympäristön säilyttämisen tuen osalta elinkeinosuunnitelmaa ei edellytetä. Rahoitettavien hakemusten valinnassa kiinnitetään erityistä huomiota toimenpiteiden taloudellisiin ja sosiaalisiin vaikutuksiin sekä ympäristö- ja kulttuurinäkökohtiin.

Varainsiirtoverovapaus

Lähtökohtana on, että varainsiirtoverovapauden voisi jatkossa saada sellaisen kiinteistön tai sen osan hankintaan, johon on myönnetty maatalouden rakennetukia koskevan lain mukainen korkotukilaina. Maatalouden rakennetukia koskevan lainsäädännön uudistamisesta aiheutuvat muutokset varainsiirtoverolakiin tulevat voimaan valtioneuvoston asetuksella säädettävänä ajankohtana sen jälkeen kun varainsiirtoverovapauteen liittyvään tukeen on saatu valtiontukihyväksyntä.

Lisätietoja:

Maa- ja metsätalousministeriö
vanhempi hallitussihteeri Susanna Paakkola, p. (09) 1605 2331

Maaseutuvirasto
yksikön johtaja Esko Leinonen, p. (020) 77 25670
maatalousylitarkastaja Kari Ojala, p. (020) 77 25689