Hoppa till innehåll
Media

Värdena för olagligt dödat vilt uppdateras

jord- och skogsbruksministeriet
Utgivningsdatum 7.4.2010 10.45
Pressmeddelande -

De riktgivande värdena för levande vilt uppdateras. Dessa värden tillämpas vid vissa brott mot jaktlagstiftningen. Jord- och skogsbruksminister Sirkka-Liisa Anttila undertecknade i dag en förordning om riktgivande värden för levande vilt. Syftet med reformen är att minska det olagliga dödandet av bland annat stora rovdjur under den senaste tiden. Ett uppdaterat ersättningsyrkande främjar utredningen av tjuvskytte och konfiskeringen av dödade djur. Förordningen träder i kraft 1.5.2010.

Enligt jaktlagen kan de riktgivande värdena för levande vilt tillämpas i två olika situationer. De tillämpas vid fastställandet av ersättningen när jakträttshavarens rätt har kränkts och man betalar ersättning till den kränkta. Värdena tillämpas även när vilt har jagats i strid med jaktlagen och viltets värde döms förverkat till staten. Det var nödvändigt att uppdatera värdena eftersom den föregående egentliga uppdateringen skedde år 1993.

I fortsättningen är värdet för de vanligaste och talrikaste djuren (t.ex. fasan eller fälthare) 100 euro. Värdena för strängt skyddade stora rovdjur stiger betydligt. Det riktgivande värdet för exempelvis en levande vuxen björn är i fortsättningen 8 200–15 500 euro och för en ung individ 4 500 euro. Värdet för en ung varg är 4 500 euro och för en vuxen individ 6 100–9 100 euro.
Å andra sidan sjunker värdena för rådjur, kanadagås och grågås eftersom populationerna av dessa arter har vuxit och arterna inte längre är sällsynta.

En person som skyddar sin egendom (exempelvis husdjur) mot en omedelbar och trängande attack av ett stort rovdjur är dock inte skyldig att betala värdet på det skjutna djuret till staten. Då talar man om en s.k. nödtillståndshandling, som definieras i strafflagen. När ett stort rovdjur dödas behandlas ärendet alltid av polisen.

Stora rovdjur som vållar skada eller hot kan effektivt avlägsnas med stöd av viltvårdsdistriktens licenser. Även polisen har rätt att bestämma att ett djur som medför fara ska avlivas.
Värdena i ministeriets förordning bygger på Vilt- och fiskeriforskningsinstitutets förarbete, där man vid beräkning av värdet beaktat viltartens reproduktionsförmåga, skyddsbehov och populationsstorlek. På värdet inverkar dessutom artens värde som vilt, bl.a. mängden kött som fås i byte.

Närmare uppgifter från jord- och skogsbruksministeriet:
överinspektör Janne Pitkänen, tfn 160 52469, 040 867 2667
överinspektör Jussi Laanikari, tfn 160 52283, 040 733 6229

Sirkka-Liisa Anttila