Hoppa till innehåll
Media

Landsbygdspolitiska specialprogrammet offentliggjordes

jord- och skogsbruksministeriet
Utgivningsdatum 16.12.2004 12.57
Pressmeddelande -

Statsrådet har idag fastställt det landsbygdspolitiska specialprogrammet för 2005-2006. Programmet omfattar statsrådets riktlinjer och politiska beslut angående landsbygdens utvecklingsarbete. Specialprogrammet bereddes av en landsbygdspolitisk ministerarbetsgrupp. I gruppen ingick ministrarna Juha Korkeaoja (ordf.), Jan-Erik Enestam, Leena Luhtanen, Hannes Manninen och Kari Rajamäki.

Livskraft genom samarbete och omarbetande av strukturer

Ett betydande sätt att styra regionernas utveckling är regeringens riksomfattande specialprogram såsom det landsbygdspolitiska helhetsprogrammet. Det landsbygdspolitiska specialprogrammet för 2005-2006 grundar sig på det landsbygdspolitiska helhetsprogrammet för 2005-2008.

Landsbygden förändras kraftigt just nu. Landsbygden har förlorat nästan 150 000 invånare på 25 år. Utflyttningsöverskottet beror till stor del på att ungdomar i åldern 15-29 flyttar bort. Landsbygden är även internt centraliserad: på olika håll i landet finns både växande byar och sådana där befolkningen minskar. Med nya mål, lösningar och arrangemang kan man svara på utmaningen. Landsbygdens livskraft kan stärkas med hjälp av flera förfaringssätt inom olika politiska linjer och landsbygdspolitiken. Tidigare strukturer och verksamhetssätt håller inte nödvändigtvis streck längre. Därför är det nödvändigt att förnya landsbygdens funktionella och organisatoriska strukturer. Samtidigt tar landsbygdens invånare på sig mer ansvar för utvecklandet av sin region.

I det landsbygdspolitiska specialprogrammet betonas vikten av att sköta om ungdomars sysselsättning och utbildning. Även serviceutbudet för den åldrande befolkningen måste organiseras effektivt. Landsbygdens näringsstruktur bör kontinuerligt göras mångsidigare och företagandet, kunnandet och växelverkan mellan landsbygden och städerna bör förstärkas. Landsbygdsregionernas olikheter bör tas i beaktande mer precist då lösningar inom offentlig förvaltning sökes för mångahanda regioners, kommuners och byars behov.

I specialprogrammet ingår sammanlagt 52 statsrådsbeslut. Besluten är indelade i fyra grupper som följer de landsbygdspolitiska huvudlinjerna: utveckling av näringsgrenar och arbete, höjning av kunskapsnivån, basservice och boende samt förstärkning av landsbygdens verksamhetsstrukturer. Specialprogrammet genomförs till största delen inom ramen för statsfinanserna och budgeten samt genom att reallokera befintliga resurser.

Beslut inom specialprogrammet är bland andra följande:

  • Näringsdepartementen främjar och stärker användning, insamling och förädling av förnybara energikällor (åkerbioenergi, flis, biobränslen och biogas) på landsbygden.
  • Landsbygdens bibliotek utvecklas till kultur-, kunskaps- och verksamhetscentra med hjälp av ett utvecklingsprogram.
  • Landsbygdens utvecklingsuppgift tas i beaktande som en del av universitetscentrumens regionala verksamhet.
  • Nya innovationer inom basservicen, såsom ambulerande och omfattande omsorgstjänster, utvecklas och anpassas till landsbygdens förhållanden.
  • Välfärdsbranschens investerings- och etableringsstöd för serviceföretagande utvecklas.
  • Strävan till att öka finansieringen av basväghållningen i enlighet med förslagen från ministerarbetsgruppen som utredde trafikinvesteringar.
  • Det riksomfattande verksamhetsgrupparbetet fortsätter även under den nya programperioden 2007-2013 och målet är att dess andel av programfinansieringen ökar.
  • Så att det även i fortsättningen i hela landet skall finnas förutsättningar för att bedriva jordbruk, strävar man efter att rikta landsbygdens finansiering till att göra företagandet mångsidigare samt stärka landsbygdssamhällenas funktionsduglighet.
  • Man utreder på vilka sätt utvecklingsåtgärder och finansiering av företag inom olika på landsbygden verksamma sektorer kan skötas smidigt och omfattande oberoende av administrativa gränser.

Den landsbygdspolitiska ministergruppen som berett specialprogrammet följer upp dess genomförande. Den landsbygdspolitiska samarbetsgruppen bistår regeringen i genomförandet av specialprogrammet.

Tilläggsuppgifter:
jord- och skogsbruksministerns specialmedarbetare Jouni Lind, tfn (09) 1605 3302
landsbygdsrådet Eero Uusitalo, jord- och skogsbruksministeriet, tfn (09) 1605 4520 och 040 541 9916
biträdande generalsekreterare Risto Matti Niemi, jord- och skogsbruksministeriet, tfn (09) 1605 4256 och 050 599 5229
jord- och skogsbruksministeriets kommunikationsenhet tfn (09) 1605 3326 och 040 740 2754

En livskraftig landsbygd - vårt gemensamma ansvar. Landsbygdspolitiska helhetsprogrammet 2005-2006. Specialprogrammet i enlighet med regionutvecklingslagen (602/2002) och statsrådets förordning om regionutveckling (1224/2002) finns på Internet på adressen www.maaseutupolitiikka.fi (på finska).