Hoppa till innehåll
Media

Lättare att söka stöd nästa år tack vare elektronisk ansökan och hjälpcentral

jord- och skogsbruksministeriet
Utgivningsdatum 19.12.2008 12.04
Pressmeddelande -

Systemet för elektronisk ansökan om jordbruksstöd utvidgas nästa år. Vissa stöd kommer att kunna ansökas på både finska och svenska i hela Fastlandsfinland. Den elektroniska ansökningstjänsten kompletteras av en hjälpcentral (HelpDesk) som är avsedd att hjälpa jordbrukarna. Den arbetsgrupp som har arbetat med att utveckla stöd- och övervakningssystemen för jordbruket har idag lämnat sin slutrapport till jord- och skogsbruksminister Sirkka-Liisa Anttila.

Arbetsgruppen har behandlat samtliga av de förslag som lämnades i årsskiftet av utredningsmannen Kaj Suomela. En del av utvecklingsförslagen har omsatts i åtgärder under 2008 och vissa andra förslag kommer att förverkligas under de kommande åren.

Arbetsgruppen anser det mycket viktigt att den elektroniska ansökan utvecklas. Målet är att jordbrukarna i framtiden ska kunna ansöka om alla stöd och anmäla stödrätterna för gårdsstödet elektroniskt. För jordbrukarna innebär en enklare och klarare elektronisk ansökan att ansökningsprocessen blir lättare. Den sparar tid och risken för misstag minskar. Tillgången till flera register på samma gång bidrar också till att minska risken för fel.

Arbetsgruppen anser det viktigt att man också under kommande år fortsätter att utveckla det elektroniska övervakningssystemet. På lång sikt innebär det elektroniska systemet att övervakningen förenklas och kräver mindre tid. Målet är att man i samband med övervakningen ska kunna registrera behövliga uppgifter och att jordbrukaren i slutet av övervakningsbesöket ska få ett övervakningsprotokoll som visar övervakningsresultaten.

Arbetsgruppen anser att man genom att samordna de olika registren kan effektivera förvaltningen, spara på kostnader och förbättra kundservicen. Nästa år är det meningen att det allmänna djurregistret ska få ett register för svin. Inom jordbruks- och livsmedelsförvaltningen har man också börjat bygga upp ett gemensamt kundregister.

Arbetsgruppen anser det viktigt att webbportalen för jordbrukare förverkligas. Portalen skulle ge varje jordbrukare möjlighet att med en enda inloggning använda de delar av Landsbygdsverkets och Livsmedelssäkerhetsverkets datasystem som han/hon har rättigheter till.

Landsbygdsverket kommer enligt sin rapport till arbetsgruppen att förenkla och förtydliga ansökningsguiderna och blanketterna från år till år. I detta utvecklingsarbete tar man också hänsyn till de krav som gäller för elektroniska ansökningar och erfarenheterna kring dessa. Arbetsgruppen anser att en stor delorsak till att ansökningarna är så invecklade är sättet på vilket jordbruksstödet är uppbyggt, vilket innebär att det kommer att vara svårt att förenkla systemet.

Arbetsgruppen ansåg att vissa av utredningsmannens förslag inte var genomförbara, av tekniska eller operativa skäl.

Arbetsgruppens rekommendationer innebär inga nämnvärda extra kostnader för statsekonomin. Extra medel har redan budgeterats för utvecklingen av den elektroniska stödansökan.

Mer information fås från jord- och skogsbruksministeriet:
Kanslichefen Jarmo Vaittinen, tfn (09) 1605 3303, 040 751 8406
Arbetsgruppens promemoria finns på ministeriets webbplats www.mmm.fi.

Sirkka-Liisa Anttila