Valtioneuvosto ja ministeriöt Media

Sähköinen asiointi ja neuvontapalvelu helpottavat tukihakua ensi vuonna

Maa- ja metsätalousministeriö 19.12.2008 12.04
Tiedote -

Viljelijöiden sähköinen tukihaku laajenee ensi vuonna koskemaan tiettyjen tukien osalta koko Manner-Suomea myös ruotsinkielisenä. Sähköiseen tukihakuun liitetään viljelijöille tarkoitettu neuvontapalvelu (HelpDesk). Maatalouden tuki- ja valvontajärjestelmien kehittämistä pohtinut työryhmä jätti tänään loppuraporttinsa maa- ja metsätalousministeri Sirkka-Liisa Anttilalle.

Työryhmä on käsitellyt kaikki viime vuodenvaihteessa annetut selvitysmies Kaj Suomelan ehdotukset. Osa selvitysmiehen ehdottamista kehittämistoimenpiteistä on johtanut toimenpiteisiin tämän vuoden aikana ja eräiden ehdotusten toteuttamista jatketaan tulevina vuosina.

Työryhmä pitää erittäin tärkeänä sähköisen tukihaun kehittämistä. Tavoitteena on, että viljelijä voisi tulevaisuudessa sähköisesti hakea kaikki tuet ja tehdä tilatuen tukioikeuksien ilmoitukset. Viljelijöiden näkökulmasta katsottuna tukihaku helpottuu, kun siirrytään sähköiseen asiointiin ja selkeytetään tukihakua. Viljelijöiden aikaa säästyy ja virhemahdollisuudet vähenevät. Myös eri rekistereiden yhteiskäyttö vähentää virheitä.

Työryhmä pitää tärkeänä, että valvonnan sähköistä järjestelmää kehitetään tulevinakin vuosina. Pitkällä tähtäimellä sähköinen järjestelmä yksinkertaistaa valvontaa ja vähentää siihen kuluvaa aikaa. Tavoitteena on, että valvonnan yhteydessä voidaan tehdä tarvittavat tallennukset ja antaa viljelijälle valvontakäynnin lopuksi valvontapöytäkirja, josta ilmenee valvonnan lopputulos.

Työryhmän mukaan rekistereiden yhteiskäytöllä voidaan tehostaa hallinnon toimintaa, säästää kustannuksia ja parantaa asiakkaiden palvelua. Ensi vuonna yleiseen eläinrekisteriin on tarkoitus saada sikoja koskeva rekisteri. Myös maatalous- ja elintarvikehallinnon yhteisen asiakasrekisterin luominen on aloitettu.

Työryhmä pitää tärkeänä viljelijöille suunnatun asiointiportaalin toteuttamista. Portaalin kautta viljelijä voisi päästä käyttämään yhdellä kirjautumisella niitä Maaseutuviraston ja Elintarviketurvallisuusviraston tietojärjestelmiä, joihin hänellä on käyttöoikeus.

Maaseutuvirasto on raportoinut työryhmälle, että virasto selkeyttää ja yksinkertaistaa hakuoppaita ja hakemuslomakkeita vuosittain. Kehittämistyössä otetaan huomioon myös sähköisen tukihaun vaatimukset ja siitä saadut kokemukset. Työryhmän mukaan hakemusten monimutkaisuus johtuu pitkälti maataloustukijärjestelmän rakenteesta, joten yksinkertaistaminen on haasteellista.

Työryhmä ei pitänyt kaikkia selvitysmiehen ehdotuksia joko teknisesti tai toiminnallisesti toteuttamiskelpoisina.

Työryhmän esittämien suositusten toteuttaminen ei aiheuta valtiontaloudelle sanottavia lisäkustannuksia. Sähköisen tukihaun kehittämiseen on jo budjetoitu lisävaroja.

Lisätietoja maa- ja metsätalousministeriöstä:
kansliapäällikkö Jarmo Vaittinen, p. (09) 1605 3303, 040 751 8406
Työryhmän muistio on ministeriön verkkosivuilla www.mmm.fi