Hoppa till innehåll
Media

Livskraftig vandrande fisk genom strategin för fiskvägar

jord- och skogsbruksministeriet
Utgivningsdatum 8.3.2012 12.09
Pressmeddelande -

Statsrådet godkände i dag principbeslutet om en nationell strategi för fiskvägar. Det viktigaste målet i strategin är att stärka livskraften hos våra vandringsfiskbestånd som är hotade eller riskerar att hotas. Strategins verksamhetsidé går ut på att i stället för att ha fokusen på utplanteringar satsar man på att hålla kvar och återställa fiskarnas naturliga fortplantningscykel. Man förbättrar fiskarnas vandringsmöjligheter och potentiella lekområden i utbyggda älvar t.ex. genom fiskvägar, genom att släppa vatten i torrlagda älvfåror och restaurera rensade forsar.

För tillfället förvaltas och upprätthålls våra vandringsfiskbestånd huvudsakligen genom fiskodling och fortsatt utplantering. På lång sikt hämtar fiskens återhämtning besparingar inom statens fiskodling bl.a. när det gäller kostnader för att upprätthålla bestånd av moderfiskar.
På lång sikt behåller vandringsfiskbestånden inte livskraften utan naturlig fortplantning. Att avsätta resurser på åtgärder som främjar den naturliga fortplantningen hjälper att bevara den biologiska mångfalden i naturen och bland vandringsfiskbestånden.

När fiskar får vandra upp i älvar längs fiskvägar, skapar detta möjligheter till positiva samhälleliga och ekonomiska effekter och ett hållbart fiske. Fiskvägsstrategin vill också ge svar på frågor som gäller bedömning av behovet av fiskvägar och valet av objekt samt att stödja och förbättra samarbetet kring projekten och att bidra till att genomföra andra stödåtgärder för att återuppliva vandrande fiskar.

Strategin har arbetats fram av en bred arbetsgrupp med företrädare från intressentgrupper. Gruppen tillsattes 2.10.2009 av jord- och skogsbruksministeriet. Begäran om utlåtande skickades ut våren 2011. Totalt 58 instanser gav kommentarer om strategiutkastet. Utkastet sågs över och kompletterades enligt utlåtandena.

Det ska inrättas en uppföljningsgrupp som följer upp strategins utfall. Principbeslutet ses över efter 5 - 7 år enligt uppgifterna från uppföljningen och uppdateringen av vattenvårdsplanerna.

Mer information från jord- och skogsbruksministeriet:
fiskerirådet Eija Kirjavainen, tfn 040 772 12 62
fiskeriöverinspektör Jouni Tammi, tfn 0400 453 425