Hoppa till innehåll
Media

Lokala aktörer har meddelat att de lämnar delegationen för Tana älv – JSM hoppas att förhandlingarna fortsätter med den ursprungliga sammansättningen

jord- och skogsbruksministeriet
Utgivningsdatum 19.12.2022 15.48 | Publicerad på svenska 21.12.2022 kl. 9.09
Pressmeddelande
Tenojoki
Kuva: Jaakko Vähämäki

Sametinget i Finland och fiskeriområdet för Tana älv har meddelat att de lämnar den delegation som deltar i förhandlingarna om fisket i Tana älv. Delegationen har tillsatts av statsrådet och har till uppgift att tillsammans med de norska myndigheterna revidera den fiskestadga som reglerar fisket i Tana älv. Jord- och skogsbruksministeriet hoppas att förhandlingarna om fiskestadgan ska kunna fortsätta med den sammansättning som tillsatts av statsrådet.

Våren 2020 tillsatte statsrådet Finlands delegation till förhandlingarna om revideringen av fiskestadgan för Tana älv. I den finländska delegationen ingår företrädare för jord- och skogsbruksministeriet, närings-, trafik- och miljöcentralen i Lappland, justitieministeriet, utrikesministeriet, fiskeriområdet för Tana älv och Sametinget. 

Sametinget och fiskeriområdet för Tana älv meddelade den 16 december 2022 att fiskeriområdet för Tana älv har beslutat att dra sig ur förhandlingarna och att Sametinget behandlar sitt beslut denna vecka. De lokala aktörerna har en viktig roll i delegationen i och med att de känner till förhållandena vid Tana älv, fiskepraxis och den samiska fiskekulturen. 

Som orsak till att de vill lämna förhandlingarna har Sametinget och fiskeriområdet för Tana älv uppgett bland annat sin tolkning av de norska myndigheternas förslag till förbud mot laxfiske i Tana älv för 5–7 år framåt. Enligt jord- och skogsbruksministeriet har det skett framsteg i förhandlingarna med Norge, men förhandlingarna pågår fortfarande. I nuläget har det inte nåtts några beslut om de förslag som lagts fram. Ministeriet hoppas att förhandlingarna ska kunna fortsätta med den sammansättning som tillsatts av statsrådet, eftersom Sametinget och fiskeriområdet i Tana älv har en viktig roll där. 

Laxbestånden i Tana älv är mycket svaga. För att laxbestånden ska återhämta sig har laxfiske varit förbjudet i Tana älvs vattendrag 2021 och 2022, och en proposition om ett motsvarande förbud för 2023 behandlas för närvarande i riksdagen. Målet för regleringen av fisket är att laxbestånden ska återhämta sig och nå en hållbar nivå. Då kan den samiska fiskekulturen föras vidare även till kommande generationer.

Begränsningarna har lett till att betydligt fler laxar har vandrat upp i älvarna jämfört med 2020. För närvarande är det antal laxar som återvänder från havet dock så litet att varje fångad lax skulle bryta mot principerna för hållbart fiske. När bestånden är så svaga som de är nu har man ännu inte lyckats finna ett säkert sätt att bedriva ens lite fiske. Förhandlingarna om den frågan pågår också fortfarande. Genom begränsningarna har man velat säkerställa att kommande generationer ska ha rätt att bedriva traditionellt fiske. 

I Tana älv finns värdefulla laxbestånd med en unik arvsmassa, och det är viktigt att de återhämtar sig. Forskare i båda länderna övervakar aktivt laxbeståndens tillstånd. Utöver beståndsövervakningen bedriver de också mångsidig forskning om laxen, och den utnyttjas som underlag för besluten om regleringen.

Mer information: 

Vesa Ruusila, vilt- och fiskeriråd, tfn +358 295 162 051, vesa.ruusila(at)gov.fi
Irena Pirhonen, specialsakkunnig, +358 295 162 069, irena.pirhonen(at)gov.fi 

Báikkálaš bealit leat almmuhan iežaset earránit Deanu ráđđádallangottis – EMM sávvá ráđđádallamiid joatkašuvvat álgovuolggalaš čoakkádusain (pohjoissaame)
Páiháliih peleh láá almottâm, ete toh iäráneh Tiänu ráđádâllâmkoddeest – eennâm- já meccituáluministeriö tuáivu, ete ráđádâlmeh juátkojeh algâalgâlii juávhoin (inarinsaame)
Pääikla õhttsažtuâjjtuâjjla lie iʹlmmtam, što sij rätkkjee Teän saǥstõõllâmkååʹddest – MMM tuäivv, što saǥstõõllmõõžž juätkkje alggveärlaž norrõõzzin (koltansaame)

Fiskar