Hoppa till innehåll
Media

Lönsamt jordbruk kräver samarbete

jord- och skogsbruksministeriet
Utgivningsdatum 4.12.2007 14.56
Pressmeddelande -

Jordbrukets inkomst- och lönsamhetsarbetsgrupp inledde arbetet i går under ledning av jord- och skogsbrukminister Sirkka-Liisa Anttila. Arbetsgruppen har i uppgift att ta fram metoder som förbättrar jordbrukets inkomster och lönsamhet. Enligt minister Anttila är arbetet långsiktigt och kräver insikt i till exempel andra länders system för hantering av jordbrukskostnader. Arbetsgruppens mandattid löper ut samtidigt med regeringens mandattid.

Under det första sammanträdet diskuterade arbetsgruppen bland annat höjda kostnader och 141-överenskommelsen. Arbetsgruppens första uppgift är att sätta sig in i frågor kring jordbrukets beskattning och avgifter i syfte att utreda om det är möjligt att uppnå målet genom insatser som anknyter till dessa. Arbetsgruppen ska komma med förslag senast i slutet av mars 2008.

Arbetsgruppen ägnade särskild uppmärksamhet åt den minskande mjölkproduktionen och utvecklingen av svin- och fjäderfäsektorn under de kommande åren. Om dessa sektorer kommer gruppen att lämna rapporter under år 2008. Ytterligare har arbetsgruppen för avsikt att utreda hur marknaden för produkter och produktionsinsatser fungerar, hur man hanterar kostnaderna, vilka effekter stödåtgärderna har samt vilka andra åtgärder inverkar på lönsamheten.

Arbetsgruppen beslutade inrätta en undergrupp som kommer att arbeta med utredningen. Undergruppen leds av statssekreterare Jouni Lind.

Ytterligare information:
arbetsgruppens sekreterare, specialsakkunnig Ahti Hirvonen, tfn 09-160 524 51, 040 533 89 14