Hoppa till innehåll
Media

Betalningen av kompensationsersättning för skyddszoner begränsas

jord- och skogsbruksministeriet
Utgivningsdatum 4.2.2016 13.47
Pressmeddelande

Regeringen beslutade i dag att ersättningsgrunden för den åkerareal som berättigar till kompensationsersättning ändras. I fortsättningen kan träda, naturvårdsåker och de skyddszoner som anlagts för att effektivisera vattenvården utgöra högst 25 procent av gårdsbruksenhetens ersättningsberättigande åkerareal.

Tidigare betalades kompensationsersättning för hela den ersättningsberättigande skyddszonsarealen på en gårdsbruksenhet. Ändringen gäller inte de avtalsarealer för skyddszon som anlagts före 2015.

Om arealen för träda, naturvårdsåker och skyddszoner utgör över en fjärdedel av åkerarealen, kan ersättning betalas för den areal som fås då summan av gårdsbruksenhetens övriga ersättningsberättigande åkerarealer delas med tre.

Kompensationsersättningen utgör en del av programmet för utveckling av landsbygden i Fastlandsfinland 2014–2020. Ändringen av förordningen grundar sig på en ändring som gjorts i landsbygdsprogrammet och som kommissionen godkände den 16 juli 2015. Genom ändringen riktas kompensationsersättning till den åkerareal som används för jordbruksproduktion.

Begränsningen av kompensationsersättning diskuterades våren 2015 i samband med stödförhandlingarna mellan producenterna och staten. Då ansåg båda parter att denna begränsning behövs för att garantera anslagens tillräcklighet och styra finansieringen till den aktiva produktionen.

Information om den kommande ändringen gavs i jord- och skogsbruksministeriets pressmeddelande 10.4.2015 (på finska).

Ytterligare information från jord- och skogsbruksministeriet:
äldre regeringssekreterare Suvi Ruuska, tfn 0295 162248
jordbruksöverinspektör Antero Nikander, tfn 0295 162403
fornamn.efternamn@mmm.fi

Mat och jordbruk Valtioneuvoston päätös