Hoppa till innehåll
Media

Luonnonvarakeskuksen esiselvitys kustannusindeksien rakentamisesta elintarvikealalle on valmistunut

jord- och skogsbruksministeriet
Utgivningsdatum 31.3.2023 15.37
Pressmeddelande
Priset på foderkorn kan användas som grund för ett kostnadsindex för djurproduktion. Foderkorn är en betydande insatsvara i husdjursprodukt-ionen, och dess pris bestäms på marknadsmässiga villkor.

Maa- ja metsätalousministeriön tilaaman selvityksen mukaan elintarviketalouden kustannuskehitystä voidaan laajasti kuvata kustannusindekseillä. Selvityksessä suositellaan, että elintarvikeketjun eri osiin muodostetaan markkinoiden muutoksia kuvaavia indeksejä ja että niitä tarkastellaan jatkossa osana sopimusneuvotteluja.

Av utredningen framgår hurdana kostnadsindex som utifrån statistiskt material kan skapas för livsmedelsbranschen i Finland och hur indexen borde byggas upp. Utredningen ger dessutom en bild av hur statistikföringen inom livsmedelsbranschen bör utvecklas för att användningen av kostnadsindexen ska bli effektiv.

Enligt utredningen är den finländska livsmedelsbranschens förmåga att reagera på plötsliga marknadsförändringar svag. Reaktionsförmågan behöver stärkas genom effektivt utnyttjande av sådan information som finns tillgänglig. Dessutom behöver det utvecklas nya verktyg för marknadsbevakning.

I utarbetandet av kostnadsindexen är det möjligt att använda sig av de marknadsmarginaler som Naturresursinstitutet har tagit fram och som visar hur variationer i priserna på jordbruksprodukter och insatsvaror inverkar på producenternas marginaler. Marginaler har tagits fram för griskötts-, smågris-, broiler-, ägg-, mjölk- och nötköttsproduktionen. Enligt utredningen är trädgårdsnäringen ytterligare en sektor som skulle ha nytta av att en motsvarande marginal tas fram.

I utredningen behandlas också avtalsparagrafer om justering av priserna. Det rekommenderas att man i avtal som gäller längre än tolv månader i början av avtalsperioden till justeringsparagraferna fogar indikatorer som följer förändringarna på marknaden.

I utredningen ges dessutom en rekommendation om att den nuvarande statistikföringen inom livsmedelsbranschen bör preciseras med data uttryckta i euro. Exempelvis försäljningsdata från dagligvaruhandeln bör kunna utnyttjas bättre för att påvisa marknadsförändringar. Vid behov bör tolkningarna av statistiklagen och konkurrenslagen och därav följande praxis förtydligas genom lagändringar.

- Livsmedelskedjans verksamhet effektiviseras och primärproducenternas ställning stärks när kostnadsindexen utnyttjas effektivt, konstaterar jord - och skogsbruksminister Antti Kurvinen.

Redan nu är det möjligt att använda kostnadsindex i avtal mellan aktörer inom livsmedelskedjan. I fortsättningen behöver det säkerställas att de olika parterna kan använda sig av indexen, till exempel genom anvisningar och rekommendationer.

Ytterligare information:

Naturresursinstitutet: Hanna-Maija Karikallio, hanna.karikallio@luke.fi

Jord- och skogsbruksministeriet: Anna-Leena Miettinen, anna-leena.miettinen@gov.fi


Utredning om att skapa kostnadsindex för livsmedelsbranschen – publikation (på finska) (linkki)

 

Antti Kurvinen Mat och jordbruk