Hoppa till innehåll
Media

Utkast till ny nationell skogsstrategi på remiss

jord- och skogsbruksministeriet
Utgivningsdatum 16.11.2018 15.54 | Publicerad på svenska 23.11.2018 kl. 16.18
Pressmeddelande

Ett utkast till en ny nationell skogsstrategi sändes på remiss denna vecka. Utlåtanden om utkastet får lämnas in fram till den 30 november 2018. Strategin 2025 publiceras i form av statsrådets principbeslut i början av 2019. Arbetets mål har varit att få strategin att motsvara de behov som den förändrade verksamhetsmiljön förutsätter. Därför har man uppdaterat i synnerhet strategins åtgärder.

Den nationella skogsstrategin 2025 som godkändes 2015 sammanställer de olika mål som gäller skogsanvändningen och åtgärderna. Utifrån en bedömning från i fjol har strategin visat sig vara ett bra verktyg för att styra skogspolitiken, prioritera åtgärderna samt att utveckla branschen tillsammans. Även strategins vision ”Hållbar vård och användning av skogar skapar ökad välfärd” är fortfarande aktuell. 

På några år har det skett förändringar i verksamhetsmiljön som beaktats i den uppdaterade strategins åtgärdsdel. Förändringstrenderna handlar om bland annat ökad efterfrågan på träbaserade produkter, bekämpning av och anpassning till klimatförändringen, digitalisering, Asiens växande betydelse för den finländska skogssektorn samt hållbarhet och ansvarsfullhet. Den uppdaterade versionen förenar den ekonomiska, ekologiska, sociala och kulturella hållbarheten på ett balanserat sätt.

En aktiv och hållbar skogsvård eftersträvar ökad skogstillväxt så att skogar fortfarande fungerar som kolsänkor och att mängden råvaror är tillräckligt stor för att täcka industrins behov och ersätta fossila råvaror. När avverkningarna ökar behövs det en effektivare naturvård.

Ny projektportfölj

En del av de strategiska projekten 2015 har redan genomförts och i stället har det skapats nya projekt som möter aktuella behov.

De nya projekten förbättrar bland annat vetskapen om hur kollager uppstår och kolbindning sker i skog samt om skogarnas och skogsvårdens positiva effekter vid anpassning till klimatförändringen. Projekten bidrar också till byggande i trä och utveckling av nya träbaserade produkter. Vidare förbättrar projekten utvecklingsmöjligheterna inom naturturismen och naturproduktbranschen samt fokuserar på ungdomsperspektiv, kommunikation och multikompetens. Inom den internationella skogspolitiken och EU-inflytandet vill man stärka skogsbrukets och den skogliga bioekonomins roll i att nå målen för hållbar utveckling.

Strategiutkastet har tagits fram under ledning av jord- och skogsbruksministeriet. Vid beredningen har man hört skogsrådet och dess arbetsgrupper. Bakgrundsmaterial och idéer har man också fått från de flera regionala samråden och svaren från enkäten på dinasikt.fi.  För att de föreslagna åtgärderna ska kunna genomföras, krävs det stöd och samarbete mellan skogsbranschaktörerna och många förvaltningsområden.

Begäran om utlåtande om den nya skogsstrategin (på finska)

Ytterligare information:
Katja Matveinen, specialsakkunnig, tfn 029 516 2287, 040 179 7909
Juha S. Niemelä, överdirektör, avdelningschef, tfn 029 516 2009

Bioekonomi Klimatförändring Natur och klimat Naturresurser Skogar Strategier