Hoppa till innehåll
Media

JSM fastställde renantalet för 2020-2030: högsta antalet renar ändras inte, renbeteslagen ska ta fram planer för skötsel av betesmarker

jord- och skogsbruksministeriet
Utgivningsdatum 1.6.2020 13.28
Pressmeddelande

Jord- och skogsbruksministeriet har utfärdat en förordning som fastställer det högsta tillåtna antalet renar till 203 700 livrenar för den tioårsperiod som börjar den 1 juni 2020. Det blev inga ändringar i det renbeteslagsspecifika antalet livrenar.

Enligt förordningen är det fastställda högsta tillåtna antalet renar 500 livrenar i varje renbeteslag.

Antalet renar för perioden 2020-2030 baserar sig på ett förslag av den arbetsgrupp som berett ärendet.  Arbetsgruppen föreslog utifrån Naturresursinstitutets nyaste forskningsrön att renbeteslagen i fortsättningen ska ha en skötsel- och nyttjandeplan för att säkerställa renbetesmarkernas hållbarhet. Planerna ska innehålla två åtgärder samt regionalt avgränsade mål och sätt för att genomföra åtgärderna.

Alternativa sätt är frivillig minskning av renantalet, tidigare slakt, förbättring av lavbetesmarkernas tillstånd, utveckling av betesrotationen sommartid eller sammanslagning av renbeteslagen för att kunna ordna en effektivare betesrotation.

"Det fastställda renantalet tillsammans med planerna för skötseln av betesmarkerna bidrar regeringens mål att utveckla renskötseln som en lönsam, hållbar och kulturellt betydande näring", säger jord- och skogsbruksminister Jari Leppä.

För framtidsarbetet inom renskötseln och för beredningen av de renbeteslagsspecifika planerna för skötsel och nyttjande av renbetesmarker tillsätts en arbetsgrupp av jord- och skogsbruksministeriet.

Arbetsgruppens förslag och beredningshandlingarna kan läsas i projektportalen:

https://mmm.fi/sv/projekt2?tunnus=MMM039:00/2018

Reformen som gäller bedömning av skador som renar orsakar odlingar och andra markanvändningsformer samt lösning av skadeståndstvister går vidare i ett separat projekt enligt med regeringsprogrammet. Projektet ska stärka parternas rättsskydd och minska motsättningarna mellan renägarna, markägarna och markinnehavarna. Även de nya skötsel- och nyttjandeplanerna ska beakta arbetet med att förebygga skador på odlingar.

Jord- och skogsbruksministeriets förordning om märkesdistrikt och högsta tillåtna antal renar

Mer information:
Teppo Säkkinen, specialmedarbetare, tfn 050 516 2868
Tapani Sirviö, konsultativ tjänsteman, tfn 050 431 6 077