Hoppa till innehåll
Media

Jord- och skogsbruksministeriet förbereder inrättandet av ett landsbygdsverk

jord- och skogsbruksministeriet
Utgivningsdatum 14.12.2004 6.50
Pressmeddelande -

Jord- och skogsbruksministeriet påbörjar förberedelserna för inrättandet av det nya ämbetsverket som skall handha de verkställande uppgifterna på centralförvaltningsnivå. Projektet anknyter sig till det långsiktiga regionaliseringsprogrammet i enlighet med regeringsprogrammet. Uppgifter och personal från jord- och skogsbruksministeriet och dess informationstjänstcentral (Tike) kommer att koncentreras till ämbetsverket, vilket kommer att vara beläget utanför huvudstadsregionen. Vid behov kan ämbetsverkets uppgifter även förläggas till huvudstadsregionen. Projektet är på lång sikt ett av de största regionaliseringsprojekten inom statsförvaltningen.

Ämbetsverkets exakta storlek bestäms senare. I början berör regionaliseringen uppgifter som motsvarar några tiotals årsverken.

Framställan om ämbetsverkets placering bereds före slutet av maj och målet är att beslut om tillbörliga författningar och tidpunkten då verksamheten inleds fattas under år 2006. Vid regionaliseringen beaktas funktionella och ekonomiska frågor, författningar, beslut och principiella riktlinjer gällande regionaliseringen av centralförvaltningens uppgifter samt att överflyttningen av den ordinarie personalentill annan ort sker på frivillig basis.

De s.k. stödtjänsternas produktivitet skall i ämbetsverk och inrättningar inom jord- och skogsbruksministeriets förvaltningsområde förbättras genom att funktionerna och tekniken som används som stöd för dessa förenhetligas. Uppgifter samlas i enlighet med servicecentermodellen och de förläggs utanför huvudstadsregionen. Utredningar och framställningar angående detta bereds före slutet av september. Därtill utreds behoven av och alternativen för utvecklandet och omorganiseringen av statistiktjänsten för lantbruk, landsbygd och livsmedelssäkerhet.

Verksamheten vid förvaltningsområdets forskningsinstitut effektiveras genom att utveckla det regionala nätverket av verksamhetspunkter, koncentrera resurserna samt utvidga samarbetet både inom forskningsenheterna och med parter utanför förvaltningsområdet. Målet ingår i jord- och skogsbruksministeriets förvaltningsområdes produktivitetsprogram och är en del av vidareutvecklingen av sektorforskningen.

Tilläggsinformation:

Kanslichef Jarmo Vaittinen, jord- och skogsbruksministeriet tfn (09) 1605 3303

Jord- och skogsbruksminister Korkeaojas specialmedarbetare Jouni Lind, jord- och skogsbruksministeriet tfn (09) 1605 3302 och 050 521 3305