Hoppa till innehåll
Media

Behandlingen av ansökningarna om investeringsstöd för markförvärv avbryts

jord- och skogsbruksministeriet
Utgivningsdatum 19.12.2008 13.56
Pressmeddelande -

Jord- och skogsbruksministeriet vidtar åtgärder för att avbryta behandlingen av ansökningarna om investeringsstöd för markförvärv. Stöd kan inte beviljas för de ansökningar som inlämnats under det ansökningsförfarande som påbörjades i oktober. Orsaken till begränsningen är en tolkning av reglerna för statligt stöd som erhållits av EU:s kommission.

Det ansökningsförfarande som inleddes i oktober och som gällde investeringsstöd för markförvärv har visat sig vara problematiskt på grund av EU:s tolkning av reglerna för statligt stöd. Man har kunnat ansöka om räntestöd för räntestödslån som ett investeringsstöd bland annat för förvärv av gårdsbruk eller del av ett sådant samt för förvärv av tilläggsmark för gårdsbruk. Enligt stödvillkoren hade det beviljade räntestödet uppgått till högst fem procent av de stödberättigade förvärvskostnaderna.

Kommissionen har skriftligen meddelat att man enligt de nya reglerna för statligt stöd inte kan bevilja stöd för förvärv av tilläggsmark för gårdsbruk och att förvärv av mark avsedd för annat än byggande kan beviljas endast i samband med ett större investeringsprojekt. Dessutom inverkar reglerna för statligt stöd på hur stora kostnader som är stödberättigade i fråga om investering som omfattar markförvärv, det vill säga för hur stora kostnader man beviljar räntestöd. Andelen åkermark får aldrig överstiga 10 procent av de totala kostnader som är stödberättigade i fråga om ett investeringsprojekt. De ovan nämnda villkoren uppfylls inte i det ansökningsförfarande som har inletts.

Ministeriet ser sig tvunget att så snabbt som möjligt vidta åtgärder för att avbryta ansökningsförfarandet vad gäller stöd för markförvärv och för att säkerställa att stöd inte börjar beviljas. Innan de författningsändringar som gäller detta träder i kraft, ombeds de som ansökt eller tänkt ansöka om stöd att beakta att det på basis av det ansökningsförfarande som inleddes i oktober inte är möjligt att bevilja stöd för markförvärv. Om stöd beviljades skulle myndigheterna i alla fall vara skyldiga att avbryta utbetalningen av stödet och börja återkräva det betalda stödet.

Problemet gäller inte det startstöd till unga jordbrukare som kan beviljas för förvärv av gårdsbruk eller del av ett sådant.

Mer information från jord- och skogsbruksministeriet:
jordbruksrådet Esko Juvonen, tfn (09) 1605 3345, 040 733 6218
lagstiftningsrådet Susanna Paakkola, tfn (09) 1605 2331, 040 733 6228

Sirkka-Liisa Anttila