Hoppa till innehåll
Media

Lantmäteriverkets verksamhetsområde utvidgas

jord- och skogsbruksministeriet
Utgivningsdatum 27.6.2014 9.15
Pressmeddelande -

Republikens president stadfäste i dag lagen om sammanslagning av Geodetiska institutet och jord- och skogsbruksministeriets informationstjänstcentrals funktioner till Lantmäteriverket vid ingången av år 2015. Målet är att samla informations- och geodatauppgifterna inom ministeriets förvaltningsområde till Lantmäteriverket i enlighet med riktlinjerna för totalreformen av de statliga forskningsinstituten och forskningsfinansieringen.

I lagen ingår bestämmelser om hur ändringen inverkar på Lantmäteriverkets organisation, uppgifter och tjänster. Reformen effektiviserar särskilt utvecklingen av infrastrukturen för geodata genom en starkare kontakt mellan utvecklingen av stödtjänster, som är avsedda för alla aktörer inom geodatasektorn, forskningen och datatekniken.

Enligt jord- och skogsbruksminister Petteri Orpo ser geodatasektorns framtid mycket lovandet ut:

- Forskningen och ”ingenjörskunskapen” kommer att ha ett allt närmare samband i framtiden, vilket ger t.ex. affärslivet en bra möjlighet att utnyttja forskningsresultat och praktiska tillämpningar som bygger på resultaten. Geodatasekrtorn är framtidens tillväxtbransch.

Avsikten är att forskningscentralen för geografisk information vid Lantmäteriverket i framtiden producerar forskningsbaserad information för att användas inom lantmäteriet och utvecklingen av infrastrukturen för geodata. Därutöver ska datateknikcentralen vid Lantmäteriverket producera branschberoende expert- och IT-tjänster för ämbetsverk och inrättningar inom jord- och skogsbruksministeriets förvaltningsområde. Lantmäteriverkets nuvarande uppgifter som rör fastighetsbildning, inskrivning och terrängdata ändras inte väsentligt.

Ytterligare information från jord- och skogsbruksministeriet:
direktör Raimo Vajavaara, tfn 0295 16 2124
lagstiftningsrådet Susanna Paakkola, tfn 0295 16 2448
kanslichef Jaana Husu-Kallio, tfn 0400 291 910