Hoppa till innehåll
Media

Lantmäteriverkets verksamhetsområde utvidgas

jord- och skogsbruksministeriet
Utgivningsdatum 9.4.2014 13.15
Pressmeddelande -

Regeringen föreslår för riksdagen att Geodetiska institutets och jord- och skogsbruksministeriets informationstjänstcentrals funktioner slås samman och flyttas till Lantmäteriverket vid ingången av år 2015. Målet är att samla informations- och geodatauppgifterna inom ministeriets förvaltningsområde till Lantmäteriverket i enlighet med riktlinjerna för totalreformen av de statliga forskningsinstituten och forskningsfinansieringen.

I propositionen ingår bestämmelser om hur ändringen inverkar på Lantmäteriverkets organisation, uppgifter och tjänster. Propositionen effektiviserar särskilt utvecklingen av infrastrukturen för geodata genom en starkare kontakt mellan utvecklingen av stödtjänster, som är avsedda för alla aktörer inom geodatasektorn, forskningen och datatekniken.

Avsikten är att forskningscentralen för geografisk information vid Lantmäteriverket i framtiden producerar forskningsbaserad information för att användas inom lantmäteriet och utvecklingen av infrastrukturen för geodata. Därutöver ska datateknikcentralen vid Lantmäteriverket producera branschberoende expert- och IT-tjänster för ämbetsverk och inrättningar inom ministeriets förvaltningsområde. I Lantmäteriverkets nuvarande uppgifter som rör fastighetsbildning, inskrivning och terrängdata föreslås inte några väsentliga ändringar.

Ytterligare information från jord- och skogsbruksministeriet:
direktör Raimo Vajavaara, tfn 0295 16 2124
lagstiftningsrådet Susanna Paakkola, tfn 0295 16 2448