Hoppa till innehåll
Media

Landsbygdsföretagare får startstöd, investeringsstöd och utvecklingsstöd

jord- och skogsbruksministeriet
Utgivningsdatum 1.6.2007 9.18
Pressmeddelande -

Statsrådet utfärdade i dag en förordning om landsbygdsföretagarnas startstöd, investeringsstöd och utvecklingsstöd. Vidare utfärdade statsrådet en förordning som föreskriver om reglering av regionala och lokala utvecklingsstrategier för landsbygden. Dessa bägge förordningar anknyter till programmet för utveckling av landsbygden i Fastlandsfinland 2007 - 2013.

Förordningen om stödjande av företagsverksamheten på landsbygden gäller företagsverksamhet som bedrivs av jordbruksföretag eller andra företag på landsbygden. Stödvillkoren och -nivåerna avviker inte väsentligt från förra programperiodens villkor och nivåer. Nya företag kan beviljas startstöd som kan uppgå till högst 50 procent av löneutgifterna i början av verksamheten. Investeringsstödet uppgår till högst 10 - 35 procent beroende på området och företagsstorleken. I utvecklingsstöd kan företagen få högst 50 procent. Små och medelstora företag kan endast få stöd för primär förädling av jordbruksprodukter.

De företag som sysselsätter under tio personer beviljas i huvudsak stöd på de minimis-villkor. Det totala stödbeloppet får inte överskrida 200 000 euro under en tidsperiod på tre år. Stödnivåerna samt processerna i samband med beviljande och utbetalning av stöd har harmoniserats med handels- och industriministeriets företagsstödssystem. Förordningen träder i kraft den 1 juni 2007.

Förordningen om förvaltning av landsbygdens utvecklingsprogram innehåller bestämmelser om regionala och lokala utvecklingsstrategier. Förordningen föreskriver också om landsbygdssektioneras uppgifter och sammansättning. Sektionerna är sammanslutningar på landskapsnivå som följer upp genomförandet av utvecklingsstrategierna och behandlar eventuella ändringar i programmen.

I förordningen ingår även bestämmelser om landsbygdsnätverksenhetens, som koordinerar landsbygdsnätverkets verksamhet, administrativa position och funktioner. Nätverket utvecklar samarbetet mellan de aktörer som deltar i utvecklingen av landsbygden samt informerar om programmets möjligheter och resultat. Landsbygdsnätverket samlar ihop de myndigheter, organisationer och medborgaraktörer som är engagerade i programmet. Nätverksenheten är en självständig enhet som sorterar under ministeriet. Därtill stipulerar förordningen om val av aktionsgrupper. Förordningen träder i kraft den 6 juni 2007.

Ytterligare upplysningar ges vid jord- och skogsbruksministeriet av
äldre regeringssekreterare Katriina Pessa, tfn 09-160 542 98
överinspektör Sirpa Karjalainen, tfn 09-160 529 01
överinspektör Antti Linna, tfn 09-160 522 42