Hoppa till innehåll
Media

Högre stödprocent för jordbruksinvesteringar, begränsningar i miljöersättningens mest omtyckta åtgärder

jord- och skogsbruksministeriet
Utgivningsdatum 17.11.2015 14.11
Pressmeddelande

Övervakningskommittén för Programmet för utveckling av landsbygden i Fastlandsfinland 2014–2020 beslutade på mötet 17.11 om den andra programändringen.

– De ytterligare medlen för investeringar och återvinning av näringar som hör till regeringsprogrammets spetsprojekt ger nya möjligheter. De behov som identifierats när programmet har genomförts samt skyldigheterna enligt regeringsprogrammet innebär dock samtidigt besparingar, säger konsultativa tjänstemannen Tiina Malm på jord- och skogsbruksministeriet.

Det officiella förslaget till programändringen sänds till kommissionen i januari 2016 och ett beslut förväntas i februari 2016.


Ytterligare anslag för jordbruksinvesteringar

Övervakningskommittén fattade beslut om hur den ytterligare finansieringen för jordbruksinvesteringar ska fokuseras. De extra medlen i Gårdsbrukets utvecklingsfond, Makera, ska användas för investeringar som

förbättrar produktionsstrukturen, minskar kostnader och bidrar till att införa ny teknologi och processer.

– För att uppmuntra till exempel till investeringar som förbättrar djurens välbefinnande och miljöns tillstånd ska stödnivån enligt förslaget höjas från 30 procent till 35 procent, berättar jordbruksinspektör Sanna Koivumäki.

Merparten av investeringarna delfinansieras med medel som kommer från landsbygdsprogrammet 2014–2020, en del helfinansieras med Gårdsbrukets utvecklingsfonds medel.


Målen nådda: inga nya skyddszoner

Målen med landsbygdsprogrammets miljöersättningar har redan under det första året uppnåtts galant. När det gäller åtgärder där målen nåtts, föreslås det begränsningar för att garantera att finansieringen räcker till. Begränsningarna ska kanaliseras så att de inte riskerar uppfyllelsen av landsbygdsprogrammets miljömål.

Till exempel arealmålet på 23 000 hektar som gällde skyddszoner överskreds redan det första året, utfallet 2015 var 57 890 hektar. Nya skyddszoner kan inte längre anläggas under denna programperiod.  Skyddszoner ska bevaras i fem års tid.

När det gäller placering av flytgödsel, uppgår den maximala andelen av stödmottagarens stödberättigande areal enligt miljöförbindelsen till 60 procent, likaså när det gäller återvinning av näringar och organiska substanser. Vid vissa skiftesspecifika vallåtgärder och tidigare specialstödsavtal kommer man att förlora möjligheten att höja den gårdsspecifika procentuella andelen växttäcke som är grunden för ersättningen för växttäcke vintertid på åkrar.

– Begränsningarna i den EU-delfinansierade miljöersättningen kräver ändringar i landsbygdsprogrammet eftersom frågan inte kan avgöras enbart på nationellt plan. Ändringarna förutsätter ändringar i förbindelser och samråd med jordbrukare, säger Malm.


Också andra ändringar

Övervakningskommittén behandlade också andra programändringar, bland annat preciserade urvalskriterier för projektstöd.

På grund av de besparingar som regeringsprogrammet förutsätter skärs kompensationsersättningen ned med 10 euro/ha år 2017.

Landsbygdsprogrammets rådgivningsåtgärd ska utvidgas till att omfatta modernisering av gårdar och förbättring av konkurrenskraften. Förutom rådgivning och affärsplaner för jordbruksinvesteringar behöver gårdarna råd om hur modernisera gårdar och förbättra konkurrenskraften.

Stöden för jordbruksinvesteringar och etablering i branschen har övervakats genom de regionala närings-, trafik- och miljöcentralernas urvalskontroller på plats. I fortsättningen sköts kontrollerna av Landsbygdsverkets kontrollavdelning som också sköter urvalskontrollerna vid övervakning av projekt- och företagsstöd.


Ytterligare information:
Tiina Malm, konsultativ tjänsteman, tfn 0295 16 2428
Sanna Koivumäki, jordbruksinspektör, tfn 0295 16 2437
fornamn.efternamn@mmm.fi
 

Landsbygd Mat och jordbruk