Hoppa till innehåll
Media

Beloppet av det nationella tilläggsstöd som ingår i jordbrukets krispaket fastställdes

jord- och skogsbruksministeriet
Utgivningsdatum 17.12.2015 13.27
Pressmeddelande

Regeringen fastställde i dag beloppet av det temporära nationella tilläggstöd som beviljas i form av stöd av mindre betydelse inom jordbrukssektorn.

Tilläggsstödet ingår i jordbrukets krispaket, som består av nationell finansiering och EU-finansiering. Av den nationella finansieringen på ca 20 miljoner euro ska omkring 15 miljoner euro användas för stödet enligt propositionen. Resten ska komplettera Finlands EU-krisstöd på ca 9 miljoner euro, som avses bli betalat i form av direkt stöd till mjölk- och svingårdar.

I den förordning som stadfästes i dag föreskrivs det om de grunder på vilka det temporära nationella tilläggsstödet inom jordbruket och trädgårdsodlingen bestäms och om stödnivån 2015. Som temporärt stöd som betalas i form av stöd enligt kommissionens förordning (EU) nr 1408/2013 kan beviljas 15 000 euro per företag under tre skatteår. Sökande kan beviljas tilläggsstöd till ett belopp som är högst 0,42 procent av beloppet av det främmande kapital, exklusive leverantörsskulder och resultatregleringar, som den 31 december 2014  hänför sig till sökandens jordbruks- och trädgårdsodlingsproduktion. Stödet kan höjas med ett belopp som är högst 1,29 procent av beloppet av investeringskostnaderna.

Temporärt nationellt stöd kan beviljas en sökande som uppfyller de allmänna villkoren för nationella stöd och som driver jordbruk år 2015. Sökanden måste ha fått nationellt stöd, EU:s direktstöd, kompensationsersättning, ersättning för djurens välbefinnande eller ersättning för ekologisk produktion för 2015.

Ett ytterligare villkor är att beloppet av det främmande kapital (exklusive leverantörsskulder och resultatregleringar) som vid utgången av år 2014 hänförde sig till sökandens jordbruks- och trädgårdsproduktion ska vara minst lika stort som det årliga medeltalet av det sammanräknade beloppet av sökandens mervärdesskattefria försäljningsinkomster från jordbruks- och trädgårdsproduktionen och stöd verksamhetsåren 2012–2014. Sökandens främmande kapital ska vara minst 100 000 euro.

Tilläggsstödet kan höjas om de sammanlagda utgifterna för anskaffning och grundlig renovering av jordbruks- och trädgårdsproduktionsbyggnader eller -konstruktioner, med avdrag för sökandens investeringsstöd och ersättningar, är över 50 00 euro under skatteåren 2010–2014.

Ett fortsatt jordbruk kräver stora ekonomiska satsningar, som oftast görs när man börjar driva gårdsbruk.  I förordningen har detta beaktats genom att sådana överföringar av besittningsrätten till en hel gårdsbruksenhet som har gjorts fram till den 31 augusti 2015 kan beaktas så att det temporära nationella tilläggsstödet räknas till godo för den som fortsätter gårdsbruksverksamheten om den föregående innehavaren har uppfyllt villkoren för beviljande av stödet.

Mer information från jord- och skogsbruksministeriet:
äldre regeringssekreterare Juha Vanhatalo, tfn 0295 162 347
jordbruksekonom Pekka Pihamaa, tfn 0295 162 289
jordbruksekonom Antti Unnaslahti, tfn 0295 162 426
fornamn.efternamn@mmm.fi

Mat och jordbruk Valtioneuvoston päätös