Hoppa till innehåll
Media

Jordbrukets miljöstöd har minskat näringsbelastningen

jord- och skogsbruksministeriet
Utgivningsdatum 12.5.2010 11.22
Pressmeddelande -

Enligt halvtidsrapporten om uppföljning av verkningarna av miljöstödet för jordbruket (MYTVAS 3) har jordbrukets fosfor- och kvävebelastning minskat. Miljöstödet har spelat en viktig roll i denna positiva utveckling.

Potentialen för jordbrukets fosfor- och kväveutsläpp har minskat för jordbruket använder inte längre lika mycket konstgödsel. Kvävebalansen som visar mängden överloppskväve i marken, låg under den första miljöstödsperioden (1995–1999) ungefär kring 67,5 kg/ha och under den andra perioden (2000–2006) ca kring 53,6 kg/ha. Under den pågående periodens två första år var balansen i genomsnitt 43,1 kg/ha. Balansen har således sjunkit med 36 procent.

Fosforbalansen har rent av sjunkit med 64 procent för de genomsnittliga värdena för fosforbalansen var 13,0 kg/ha, 8,0 kg/ha och 4,7 kg/ha. Det som också är positivt är att miljöstödet inte har försvagat skördens mängd eller kvalitet.

Att bevara jordbruksmiljöns biologiska mångfald har inte lyckats enligt planerna. Miljöstödet har ställvis bidragit till naturens biologiska mångfald till exempel med hjälp av vårdbiotoper, våtmarker och naturvårdsåkrar. Det största hotet mot naturens mångfald är täckdikning och röjning av de randzoner som ligger mellan åkerholmar och åkrar till odlingsmark.

Förlusterna av näringar från stallgödsel ser ut att bli ett större problem än tidigare. Detta är resultat av att husdjursgårdar har koncentrerat sig på samma områden och gårdar har växt i storlek. Enligt halvtidsrapporten borde miljöstödet innehålla fler åtgärder som hjälper att nyttja näringen i stallgödseln. Ytterligare ska mängden näringar i stallgödsel minskas genom att man utvecklar utfodring av husdjur.

För att öka miljöstödets framtida verkningar föreslår halvtidsrapporten allt fler regionalt och drifts- och gårdsspecifikt skräddarsydda mål, åtgärder och stödnivåer. Alla de gårdar som hör till systemet med miljöstöd ska få en gårdsspecifik miljövårdsplan som kartlägger gårdens naturvärden och största miljörisker.

Undersökningen MYTVAS 3 utförs under åren 2008–2013 av Forskningscentralen för jordbruk och livsmedelsekonomi (MTT), Finlands miljöcentral (SYKE), Helsingfors universitet (HY) och Vilt- och fiskeriforskningsinstitutet (VFFI). Undersökningen finansieras av jord- och skogsbruksministeriet.

Närmare upplysningar:
MTT:s miljöforskningsdirektör Jyrki Aakkula, tfn 09 5608 6233, 0400 631 740
överinspektör Marjatta Kemppainen-Mäkelä, tfn 09 160 54211, 040 824 1969