Hyppää sisältöön
Media

Maatalouden ympäristötuki on vähentänyt ravinnekuormitusta

maa- ja metsätalousministeriö
Julkaisuajankohta 12.5.2010 11.22
Tiedote -

Maatalouden ympäristötuen vaikuttavuuden seurantatutkimuksen (MYTVAS 3) väliraportin mukaan maatalouden typpi- ja fosforikuormitus on vähentynyt. Maatalouden ympäristötuki on vaikuttanut merkittävästi tähän kehitykseen.

Maatalouden fosfori- ja typpipäästöpotentiaali on pienentynyt, sillä maataloudessa käytettävien keinolannoitteiden määrä on vähentynyt. Typpitase, jolla tarkoitetaan maahan jäävän ylimääräisen typen määrää, oli ensimmäisen ympäristötukikauden aikana (1995–1999) keskimäärin 67,5 kg/ha ja toisen kauden aikana (2000–2006) keskimäärin 53,6 kg/ha. Nykyisen ympäristötukikauden kahden ensimmäisen vuoden aikana tase oli keskimäärin 43,1 kg/ha. Tase on siten alentunut 36 prosenttia.

Fosforitase on alentunut peräti 64 prosenttia, sillä fosforitaseen keskimääräiset arvot olivat: vastaavina ajanjaksoina 13,0 kg/ha, 8,0 kg/ha ja 4,7 kg/ha. Myönteistä on myös se, ettei ympäristötuki ole heikentänyt sadon määrää tai laatua.

Ympäristötuki on edistänyt maatalousluonnon monimuotoisuutta paikallisesti esimerkiksi perinnebiotooppien, kosteikkojen ja luonnonhoitopeltojen ansiosta. Merkittävän uhan luonnon monimuotoisuudelle muodostaa peltosaarekkeiden ja erilaisten pellon reuna-alueiden raivaaminen viljelymaaksi.

Aiempaa suuremmaksi ongelmaksi ovat nousemassa kotieläinten lannasta huuhtoutuvat ravinteet. Tämä on seurausta kotieläintilojen alueellisesta keskittymisestä ja tilakoon kasvusta. Väliraportin mukaan maatalouden ympäristötukeen olisi otettava lisää toimenpiteitä, jotka lisäävät lannan ravinteiden hyödyntämistä. Lisäksi lantaan päätyvien ravinteiden määrää olisi vähennettävä kehittämällä kotieläinten ruokintaa.

Väliraportti ehdottaa, että ympäristötuen vaikuttavuutta lisättäisiin tulevaisuudessa räätälöimällä enenevässä määrin tuen tavoitteet, toimenpiteet ja tukitasot alueellisesti sekä tuotantosuunta- ja tilakohtaisesti. Kaikille ympäristötuessa mukana oleville tiloille tulisi tutkimuksen mukaan tehdä tilakohtainen ympäristönhoitosuunnitelma, jossa kartoitettaisiin tilan luontoarvot sekä merkittävimmät ympäristöriskit.

MYTVAS 3 -tutkimus toteutetaan vuosina 2008–2013. Sen toteuttavat Maa- ja elintarviketalouden tutkimuskeskus (MTT), Suomen ympäristökeskus (SYKE), Helsingin yliopisto (HY) sekä Riista- ja kalatalouden tutkimuslaitos (RKTL). Tutkimus on maa- ja metsätalousministeriön rahoittama.

Lisätietoja:
MTT:n ympäristötutkimuksen johtaja Jyrki Aakkula, p. 09 5608 6233, 0400 631 740
ylitarkastaja Marjatta Kemppainen-Mäkelä, p. 09 160 54211, 040 824 1969