Hoppa till innehåll
Media

Bäckarnas tillstånd i jordbrukstrakter kan förbättras

jord- och skogsbruksministeriet
Utgivningsdatum 26.3.2008 10.16
Pressmeddelande -

Jord- och skogsbruksministeriet och Finlands miljöcentral informerar:

Insatserna inom jord- och skogsbruk har förändrat tillståndet i bäckar i hög grad. Det går dock att förbättra tillståndet genom att man renoverar bäckar och använder miljövänligare dräneringsmetoder. Den nya handboken "Purot – elävää maaseutua" (Bäckar – levande landsbygd) ger instruktioner i hur man planerar och renoverar bäckar vilket i sin tur förbätt-rar fiskarnas livsmiljö. Den färska broschyren "Purojen hoito maatalousalueilla – luonnon-mukainen peruskuivatus" (Skötsel av bäckar i jordbrukstrakter – en naturenlig grunddräne-ring) presenterar igen metoder som bidrar till renovering av bäckfåror och samtidigt också till dränering av aktivt odlade åkerområden.

Bäckar är ett viktigt led i vattenekosystemet. Ytvattnet från avrinningsområdena strömmar via bäckar till älvar och vidare ända ut i havet. Tillståndet i bäckarna ger således direkta effekter på vattenkvaliteten i vattendragen nedanom bäckarna. Bäckar är också viktiga livsmiljöer för många fiskar: de erbjuder gynnsamma förhållanden för fortplantning, svalt och syrerikt vatten, näring och skydd.

Fiskar och andra vattenlevande organismer använder också bäckar för passage och upp-vandring. Till exempel öring, efter att ha vuxit upp i hav eller en insjö, vandrar åter upp i biflöden och bäckar för lek. Även ur landskapsperspektiv är bäckar av stor betydelse: ge-nom åkrar forsande bäckar kantade av träd och buskar gör jordbrukslandskapet levande.

Uträtning och rensning av bäckar har gjort att naturens mångfald har utarmats, vattenkvali-teten försämrats och erosion och igenväxning ökat. De rensade bäckfårorna är också art-fattiga och ointressanta med tanke på landskapet. Fårorna måste rensas regelbundet för att odlingsmarken ska dräneras lämpligt. Rensningarna leder till ökade underhållskostna-der och försämrar ytterligare florans och faunans livsmiljö samt vattenkvaliteten.

När man renoverar bäckar och återställer dem i ett naturligt tillstånd kommer detta närmast de närboende invånarnas, bysamhällenas och de fiskeintresserade till nytta. Livsmiljön förbättras, boendetrivseln ökar, byaverksamheten intensifieras och vattenmiljöns fiskeri-ekonomiska värde stiger i synnerhet. När bäckarna är i bra skick och ger fisk och kräftor mår också hela vattenmiljön och –området bättre.

Handboken och broschyren har utarbetats av jord- och skogsbruksministeriet, miljömini-steriet, Finlands miljöcentral, Nylands TE-central, Nylands miljöcentral, Vilt- och fiskeri-forskningsinstitut, ProAgria, Maa- ja kotitalousnaiset, Salaojayhdistys, Forststyrelsen och MTK.

Ytterligare information:

överinspektör Jouni Tammi, jord- och skogsbruksministeriet, tfn 0400 453 425
planerare Liisa Laitinen, Finlands miljöcentral SYKE, tfn 0400 148 561