Hoppa till innehåll
Media

Rådet för jordbruk och fiske ska börja behandla reformen av den gemensamma jordbrukspolitiken

jord- och skogsbruksministeriet
Utgivningsdatum 15.6.2018 16.07
Pressmeddelande

Den 18 juni ska EU-rådet för jordbruk och fiske inleda dialog om reformen av den gemensamma jordbrukspolitiken (CAP) 2021 - 2027. Övriga ärenden på rådets agenda är jordbrukets marknadsläge, fiskemöjligheterna 2019 och förslagen till lagstiftning som gäller Europeiska havs- och fiskerifonden och ändring av fiskeövervakningssystemet. Jord- och skogsbruksminister Jari Leppä företräder Finland vid mötet.

Kommissionen offentliggjorde förslaget till reform av den gemensamma jordbrukspolitiken den 1 juni. Reformen ska ge medlemsländerna avsevärt större befogenheter att besluta om innehållet, uppföljningen, övervakningen och sanktionerna i de stödsystem som länderna tillämpar i sina områden. Kommissionen föreslår också bland annat nya mer omfattande miljökrav och ett mer resultatbaserat stödsystem.

Finland anser att kommissionens förslag är en bra utgångspunkt och stödjer tanken på att medlemsländerna får större befogenheter att planera stödsystemet. Enligt Finland ska medlemsländerna ges tillräckligt med valfrihet för att uppfylla miljö- och klimatkraven så att länderna som har olika naturförhållanden och jordbruk kan välja de lämpligaste sätten för att nå målen. Finland stödjer också insatserna för att förenkla den gemensamma jordbrukspolitiken och anser att stödmottagarnas administrativa arbete ska minskas.

Dialogen i rådet inleder ett långsiktigt arbete som handlar om att anta den nya CAP-periodens lagstiftning.  Att nå en överenskommelse om jordbrukspolitiken kräver först ett beslut om EU:s fleråriga budgetram. Därefter ska rådet som representerar medlemsländerna och Europaparlamentet förhandla och besluta om förordningarnas slutliga innehåll. 

Minister Leppä har upprepade gånger konstaterat att sänkningen av finansieringsnivån inte ligger i linje med det ökade antalet skyldigheter som kommissionen föreslår. Finland har tillsammans med fem andra länder (Frankrike, Irland, Spanien, Portugal och Grekland) lämnat en promemoria till rådet om vikten av att trygga EU-finansieringen i den följande fleråriga budgetramen. Länderna understryker att finansieringsnivån inte ska minskas jämfört med nuläget.

Vidare ska rådet diskutera bland annat minskning av lagren för fettfritt mjölkpulver och hur man ska skydda bin och pollinerare.

Ytterligare information:

Kari Valonen, lantbruksråd, +358 295 162 269

fornamn.efternamn@mmm.fi