Hoppa till innehåll
Media

Gårdsbrukets utvecklingsfond finansierar 18 nya forsknings- och utvecklingsprojekt inom jordbruk och livsmedelsekonomi

jord- och skogsbruksministeriet
Utgivningsdatum 5.2.2020 9.19 | Publicerad på svenska 5.2.2020 kl. 11.38
Pressmeddelande

Gårdsbrukets utvecklingsfond finansierar i år 18 nya nationella forsknings-, utvecklings- och utredningsprojekt inom jordbruk och livsmedelsekonomi. Projektens totalfinansiering uppgår till sammanlagt cirka 3,7 miljoner euro. Forskningsfinansieringen är en del av en större finansieringshelhet.

Enligt prioriteringarna i ansökan riktades forskningspengar till att hantera risker i synnerhet i fråga om nya produktionsformer och cirkulär ekonomi (9 projekt), miljö- och klimatsmart produktion (5 projekt) samt projekt som rör jordbrukets lönsamhet och höjning av jordbruksinkomsterna (4 projekt). Syftet med projekten är att förbättra jordbrukets och livsmedelsekonomins lönsamhet och konkurrenskraft på ett hållbart sätt samt att producera den information som är nödvändig när man sköter uppgifterna inom jord- och skogsbruksministeriets förvaltningsområde.

En lista över, basfakta om och en kort sammanfattning av projekten finns på jord- och skogsbruksministeriets webbplats: www.mmm.fi/tutkimus eller https://mmm.fi/tutkimus-ja-kehittaminen/mmm-rahoittama-tutkimus-ja-kehittaminen.

Ytterligare riktar man finansiering till finländska forskare via finansiärernas nätverk på EU-nivå, det vill säga ERA-NET. I dessa driver finländska forskare i internationellt samarbete mer omfattande forskning på olika områden (hållbar växtproduktion, ekologisk forskning, hållbar matproduktion, IKT och automation i livsmedelssystemet). De finländska projektens andel av finansieringen kommer delvis från gårdsbrukets utvecklingsfond och delvis från EU. 

Gårdsbrukets utvecklingsfond är en fond utanför budgeten, vars primära uppgift är att utveckla jordbruket och landsbygden genom att stödja investeringar. Ur fonden beviljas också understöd till forskning och utveckling inom sektorn.

Mer information: 
Suvi Ruuska, konsultativ tjänsteman, tfn 0295 16 2126, suvi.ryynanen@mmm.fi
Pentti Lähteenoja, överdirektör tfn 0295 16 2485, pentti.lahteenoja@mmm.fi

Forskning och utveckling Landsbygd