Hoppa till innehåll
Media

Handeln med mjölkkvoter frigörs i Södra Finland

jord- och skogsbruksministeriet
Utgivningsdatum 19.3.2008 9.11
Pressmeddelande -

Jord- och skogsbruksministeriet ändrade i dag förordningen om mjölkkvoter som frigör handeln med leveranskvoter för mjölk i Södra Finland och handeln med kvoter för direktförsäljning i hela landet. Ytterligare innehåller förordningen en bestämmelse som föreskriver att arealen för gödselspridning ingår i åkerarealkravet inom systemet med mjölkkvoter. Den nya förordningen träder i kraft 1.4.2008.

Ändringen innebär att all kvothandel sker mellan producenterna inom handelsområdena 1 (stödregionerna AB) och 4 (Åland). Vårens administrativa handelsomgång är den sista inom regionen AB. I fortsättningen ska administrationen alltså inte köpa eller sälja kvoter i Södra Finland. De anbud på inköp och försäljning som har lämnats in innan tiden för handelsomgången löper ut behandlas på samma sätt som tidigare. Tiden går ut 31.3.2008 då anbuden senast måste vara inne.

I fortsättningen bestäms kvotpriset i Södra Finland enligt efterfrågan och utbudet. De oanvända eller osålda kvoterna överförs till reserven utan ersättning. Dessa kvoter ges gratis vidare till producenter inom samma TE-centralområde enligt de gällande kriterierna. Handeln med kvoter för direktförsäljning frigörs i hela landet enligt samma principer.

I Södra Finland har efterfrågan på och utbudet av kvoter varit i obalans och administrativa kvoter har blivit osålda. De omkring 10 miljoner osålda kvotliter hösten 2007 överfördes till C-regionen. Under hela medlemskapet har efterfrågan på direktförsäljningskvoter varit låg och reservkvoterna har varit tillräckliga.

Enligt den ändrade förordningen ingår också arealen för gödselspridning i åkerarealkravet inom systemet med mjölkkvoter. Hittills har man endast kunnat bevilja en kvot på 12 000 liter per den åkerhektar som producenten besitter över. Kravet ändras eftersom det är produktionsbegränsande och har lett till anskaffning av mer åkermark.

Arbetskrafts- och näringscentralerna ska vara klara med besluten om ansökningarna om jordbrukets investeringsstöd och stöd till unga jordbrukare senast i slutet av juni. För tillfället skulle många av dem som ansökt om stöd för att bygga en ladugård för mjölkboskap få ett mindre stöd eftersom kravet på mjölkkvot per mjölkkoplats inte uppfylls helt. Det är viktigt att de producenter som ansökt om investeringsstöd men som inte uppfyller kravet på mjölkkvot senast 31.3.2008 ansöker om administrativa kvoter hos den egna TE-centralen. Detta klarlägger det behov av kvoter som investeringsstöden kräver.
Ansökningarna beaktas när man tar beslut som gäller handelsomgången.

Ytterligare information från jord- och skogsbruksministeriet:
lantbruksöversinspektör Pekka Sandholm, tfn 09-160 542 49
överinspektör Leena Lamminen, tfn 09-160 527 08