Hoppa till innehåll
Media

Effektivare bekämpning av amerikansk yngelröta hos bin

jord- och skogsbruksministeriet
Utgivningsdatum 1.6.2007 8.35
Pressmeddelande -

Jord- och skogsbruksministeriet har reviderat förordningen om bekämpande av amerikans yngelröta hos bin. Förordningen träder i kraft den 1 juni 2007. I förordningen föreskrivs att biodlaren ska synligt märka alla biodlingar med kontaktuppgifter. Biodlaren ska också se till att tomma bikupor inte är öppna så att främmande bin kan krypa in i kuporna. Kommunalveterinären har därutöver rätt att stänga övergivna tomma kupor som ingen längre äger.

I förordningen ingår flera reformer som lättar och gör saneringen av en smittad biodling snabbare. Som ett led i saneringsplanen kan man till exempel med länsveterinärens tillstånd föra bikupor eller andra föremål till en annan smittad odling. Genom denna förordning upphävs den gällande förordningen om bekämpande av amerikans yngelröta och alla restriktionsområdena som upprättats på grund av yngelrötan. Områdena har visat sig vara oändamålsenliga. De har till och med bromsat upp saneringen. Veterinärmyndigheterna ska revidera de gamla bestämmelserna på biodlingarna senast den 31 december.

För de odlingar som exporterar bin och humlor till andra EU-länder, gäller därtill förordningen om djursjukdomskrav för vissa djur och varor på Europeiska gemenskapens inre marknad. Den senaste ändringen infördes den 14 maj 2007. Enligt ändringen ska det tas honungsprov från den odling bina och humlorna kommer från minst en gång före den första utförseln och därefter en gång om året. Yngelröta får inte förekomma inom en radie på tre kilometer. EU är också beredd för nya sjukdomar (lilla kupskalbaggen och Tropilaelaps kvalster). I hälsointyget som anknyter till handeln med bin och humlor på den inre marknaden har tagits med villkor som rör dessa nya sjukdomar. De som exporterar eller importerar bin och humlor ska registrera sig i Livsmedelssäkerhetsverket Eviras register.

Amerikansk yngelröta hos bin orsakas av Paenibacillus larvae-bakterier som inte smittar till människor. Rötan dödar endast bilarver och smittan leder ofta till att hela bisamhället dör. Rötan sprids med bisvärmar eller genom att bina flyger vilse eller att de flyttas. Vidare kan rötan sprida sig via skötarnas händer eller via odlingsredskap och kupor som innehåller sporer från bakterien. Smittan sprids också när bina rövar mat från försvagade och döda samhällen. En död kupa kan alltså i åratal smitta odlingar inom en radie på ett par kilometer.

Ytterligare upplysningar:
veterinäröverinspektör Riitta Rahkonen, jord- och skogsbruksministeriet, avdelningen för livsmedel och hälsa, tfn 09-160 532 80, 040 356 76 75 (förordning)

veterinären Maarit Venäläinen, Evira, Forskningsenheten i Kuopio, tfn 020 77 249 57 (amerikansk yngelröta hos bin och diagnostik)

veterinärinspektör Seppo Kuosmanen, Evira, Enheten för djurens hälsa och välbefinnande, seppo.kuosmanen@evira.fi (handel med bin och humlor på den inre marknaden)