Hoppa till innehåll
Media

Forststyrelsens styrelse för perioden 1.4.2019–31.3.2022

jord- och skogsbruksministeriet
Utgivningsdatum 19.12.2018 14.06 | Publicerad på svenska 20.12.2018 kl. 10.03
Pressmeddelande

Mandattiden för Forststyrelsens första styrelse i dess nuvarande form går ut vid utgången av mars 2019. Statsrådet utnämnde idag en ny styrelse för Forststyrelsen för tiden 1.4.2019–31.3.2022.

Styrelsen har till uppgift att leda och övervaka Forststyrelsens verksamhet, ha hand om organisationens strategiska ledning och dess förvaltning och se till att verksamheten ordnas på behörigt sätt.  Vid sammansättningen av styrelsen beaktades såsom förut det kunnande som krävs för Forststyrelsens allmänna uppgifter och företagsekonomi, styrelsens omfattande uppgifter och samordningen av de mål som gäller markanvändningen. 

Som ordförande för styrelsen fortsätter Statskontorets generaldirektör Timo Laitinen. Nya medlemmar är vice ordförande Niina Riissanen, specialsakkunnig vid jord- och skogsbruksministeriet, Jussi Saukkonen, ekonomi-, utvecklings- och HR-direktör för Isku Interior Oy och Forststyrelsens personalrepresentant Pekka Hautala, naturövervakare.

Forststyrelsens regionekonomiska betydelse och verksamhetens övriga effektfullhet är stor i synnerhet i östra och norra Finland. Enligt representanten för regionerna är det därför viktigt att vara med i styrelsen, även om författningarna om styrelsen inte kräver det. Kyrkoherde Simo Rundgren från Kolari fortsätter om representant för regionerna också i den nya styrelsen. 

Den nya styrelsens sammansättning

Ordförande: generaldirektör Timo Laitinen, Statskontoret
Vice ordförande: specialsakkunnig Niina Riissanen, jord- och skogsbruksministeriet

Medlemmar:
överdirektör Helena Säteri, miljöministeriet
naturövervakare Pekka Hautala, Forststyrelsens personalrepresentant
kyrkoherde Simo Rundgren, Kolari, representant för regionerna
ekonomi-, utvecklings- och HR-direktör Jussi Saukkonen, Isku Interior Oy
styrelseordförande Johanna Ikäheimo, Lappset Group Oy 
forskningsprofessor Liisa Tyrväinen, Naturresursinstitutet

Forststyrelsen ska på ett hållbart sätt använda, vårda och skydda statens jord- och vattenegendom som den besitter. Forststyrelsen ska bedriva en resultatrik verksamhet. Forststyrelsen ska bedriva affärsverksamhet på sitt område inom ramen för de samhälleliga förpliktelser som ålagts den i lagen om Forststyrelsen och preciserats i statsbudgeten samt sköta de offentliga förvaltningsuppgifter som ålagts den. Forststyrelsen ska verka enligt företagsekonomiska principer samt enligt de mål för Forststyrelsens tjänster och övriga mål för verksamheten som riksdagen har ställt upp för den.

Ytterligare information vid jord- och skogsbruksministeriet:
Marja Kokkonen, forstråd, tfn 029 516 2444
Juha S. Niemelä, överdirektör, tfn 029 516 2009
E-postadresser: fornamn.efternamn@mmm.fi

Administration Förvaltningsområde Valtioneuvoston päätös