Hoppa till innehåll
Media

Forststyrelsens resultatmål 121 miljoner euro

jord- och skogsbruksministeriet
Utgivningsdatum 4.2.2015 11.41
Pressmeddelande

Jord- och skogsbruksministeriet har fastställt ett resultatmål om 121 miljoner euro för Forststyrelsen för år 2015. Målet ligger i linje med förslaget från affärsverkets styrelse. Enligt en preliminär plan intäktförs av denna summa till staten 120 miljoner euro år 2016. Den slutliga summan fastställs i samband med bokslutet i mars-april 2016. Statsrådets finansutskott ställde sig bakom ministeriets förslag till resultatmål.

Forststyrelsens affärsfunktioner ska vara lönsamma och ge en skälig avkastning på det placerade kapitalet. Målet med utveckling av affärsfunktionerna är en bättre lönsamhet. Forststyrelsen avstår från de funktioner eller delar av dem som visar sig vara olönsamma.

Resultatmålet har planerats så att Forststyrelsen kan fullgöra sina samhälleliga förpliktelser.  Forststyrelsens avverkningar bygger på regionala naturresursplaner som sammanjämkar de behov som följer av de olika användningsformerna. Forststyrelsen följer de godkända naturresursplanerna och kalkylen för hållbar avverkning. I dag är användningen av ekonomiskogar begränsad till 541 000 skogsmarkshektar med intäktskrav på grund av naturens mångfald, rekreationsanvändningen, renskötseln och samekulturen.
Forststyrelsens mål för året är att förbättra sysselsättningen genom att fullt ut ta vara på hållbara avverkningsmöjligheter. Det ska också satsas på god skogsvård och vägbygge.

Forststyrelsen fortsätter med att sälja mark upp till högst 15 miljoner euro. Vid markköp tar man hänsyn till försvarsmaktens och forskningens behov. Under år 2015 köper Forststyrelsen markområden i första hand för försvarsmakten med ca 3,4 miljoner euro.
Forststyrelsen ska vårda, använda och skydda naturresurser och annan egendom som är i dess besittning, bedriva en hållbar och resultatrik verksamhet samt driva affärsverksamhet inom ramen för de samhälleliga förpliktelser som fastställts för den i lagen om Forststyrelsen.
 
Mer information:
konsultativa tjänstemannen, tfn 0295 16 2190
forstrådet Marja Kokkonen, tfn 0295 16 2444