Hoppa till innehåll
Media

Genom ändring av jaktförordningen delegeras rätten att ta beslut

jord- och skogsbruksministeriet
Utgivningsdatum 9.8.2007 10.32
Pressmeddelande -

Statsrådet utfärdade i dag en förordning om ändring i jaktförordningen. Avsikten med ändringen är att harmonisera och skapa klarhet i handlingssättet som gäller undantag från fredningstiderna för vissa viltarter och ickefredade fåglar. Rätten att i enskilda fall fatta beslut om undantag delegeras således till det regionala planet i enlighet med regeringsprogrammet.

I och med förordningen delegeras beslut om undantag som gäller jakt på vildkanin, skogshare, fälthare, ekorre, kanadensisk bäver, bisamråtta, hermelin, skogsmård, vildsvin, rådjur och mufflon samt viltfåglar till de regionala jaktvårdsdistrikten. Efter ändringen beviljar jaktvårdsdistrikten eventuella undantag från fredningstiderna för sådana arter vars jakt endast regleras av bestämmelserna om fredningstider. Målet är också att snabba upp behandlingen av besluten.

Det är motiverat att ministeriet också i fortsättningen fattar besluten om undantag från fredningstiderna för vissa arter (stora rovdjur och havssälar) och licensbelagda hjortdjur på grund av att besluten är problematiska och har stora följder.

När det gäller undantag från fredningstider för alla viltfåglar ändras jaktförordningen så att den motsvarar artikel 9 i fågeldirektivet. Ändringen görs på grund av kommissionens tillsynsförfarande.

Jaktsäsongen för älg förlängs med 15 dagar. Enligt de gällande bestämmelserna går jakttiden ut den 15 december. Efter ändringen löper jakttiden ut först den 31 december. Förordningen innehåller en övergångsbestämmelse som stipulerar att de jaktlicenser som beviljats för den pågående jaktsäsongen gäller utan särskilt beslut till och med den 31 december 2007.

Ändringarna träder i kraft den 29 augusti 2007.

I de utlåtanden som ministeriet fick om ändringen av förordningen önskades större ändringar i hjortdjurens fredningstider. Dessa förslag ingår emellertid inte i förordningen för ministeriet kommer att inleda arbetet med att utarbeta en nationell strategi för älg. Strategin kommer att likna förvaltningsplanerna för stora rovdjur. I detta sammanhang tas närmare ställning till de gällande fredningstiderna och jaktarrangemangen.

Mer information:
överinspektör Sami Niemi, jord- och skogsbruksministeriet, tfn 09-160 533 74, 0400 238 505