Hyppää sisältöön
Media

Metsästysasetuksen muutoksella siirretään päätösvaltaa riistanhoitopiireihin

maa- ja metsätalousministeriö
Julkaisuajankohta 9.8.2007 10.32
Tiedote -

Valtioneuvosto antoi tänään metsästysasetuksen muuttamista koskevan asetuksen. Asetusmuutoksella yhtenäistään ja selkeytetään menettelyä, jolla voidaan poiketa eräiden riistalajien ja rauhoittamattomien lintujen pesimäaikaisesta rauhoituksesta. Muutoksella siirretään yksittäisten poikkeuslupapäätösten tekoa alueelliselle tasolle hallitusohjelman mukaisesti.

Asetuksella siirretään villikanin, metsäjäniksen, rusakon, oravan, kanadanmajavan, piisamin, kärpän, näädän, villisian, metsäkauriin ja muflonin sekä riistalintujen rauhoitusaikaiset poikkeuslupapäätökset alueellisille riistanhoitopiireille. Muutoksen jälkeen riistanhoitopiirit myöntävät mahdolliset poikkeukset rauhoitusaikoihin sellaisten lajien osalta, joiden metsästystä ohjataan vain rauhoitusajalla. Tavoitteena on myös nopeuttaa näiden yksittäisten poikkeuslupapäätösten käsittelyä.

Eräiden direktiivilajien (suurpedot ja merihylkeet) sekä pyyntiluvanvaraisten hirvieläinten rauhoitusaikaisten poikkeuslupien myöntäminen on edelleen perusteltua pitää ministeriön päätettävänä lupapäätösten ongelmallisuuden ja laajakantoisten vaikutusten vuoksi.

Metsästysasetus muutetaan vastaamaan lintudirektiivin 9 artiklan sanamuotoa kaikkien riistalintujen rauhoituksesta poikkeamisesta. Muutos tehdään komission käynnistämän valvontamenettelyn johdosta.

Hirven metsästysaikaa pidennetään viidellätoista päivällä metsästyskauden loppupäästä. Voimassa olleen sääntelyn mukaan hirven metsästys päättyi 15. joulukuuta. Asetusmuutoksen mukaan hirven metsästys päättyy vastedes 31. joulukuuta. Asetukseen sisältyy siirtymäsäännös, jonka mukaan jo myönnetyt kuluvaa metsästyskautta koskevat hirven pyyntiluvat ovat ilman eri päätöstä tai hakumenettelyä voimassa joulukuun 31. päivään saakka.

Muutokset tulevat voimaan 29.8.2007.

Asetusmuutoksesta annetuissa lausunnoissa toivottiin laajempaa muutosta hirvieläinten rauhoitusaikoihin. Näitä ehdotuksia ei kuitenkaan sisällytetty asetukseen, sillä maa- ja metsätalousministeriön toimesta on määrä käynnistää suurpetojen hoitosuunnitelmien kaltaisen kansallisen hirvitalousstrategian valmistelu. Tässä työssä tullaan tarkemmin ottamaan kantaa myös voimassa oleviin rauhoitusaikoihin ja metsästysjärjestelyihin.

Lisätietoja maa- ja metsätalousministeriöstä:
ylitarkastaja Sami Niemi, puh. (09) 160 53374, 0400 238 505