Statsrådet och ministerierna Media

Utvecklingen av organisationer som arbetar för främjande av skogsbruket

Jord- och skogsbruksministeriet 6.11.2009 6.05
Pressmeddelande -

Organisationsmodellen ska basera sig på skogscentralernas kärnuppgifter. Mellanrapporten över projektet för att utveckla de organisationer som arbetar för främjande av skogsbruket överlämnades till jord- och skogsbruksminister Sirkka-Liisa Anttila fredagen den 6.11.I rapporten betonar ledningsgruppen att organisationsmodellen ska grunda sig på skogscentralernas kärnuppgifter. I samband med projektet utreds också hur förändringarna i omvärlden har påverkat kärnuppgifterna?

Konkurrensaspekterna påverkar både skogscentralernas affärsverksamhet och den befrämjande verksamheten. I projektet bedöms vilka uppgifter skogscentralerna borde ha i framtiden och vilka som borde överföras till den fria konkurrensen.

Inom projektet bereds även förslag på att de tjänster som produceras med skogsvårdsföreningarnas skogsvårdsavgifter och affärsverksamheten separeras från varandra så att förutsättningarna för en jämlik konkurrens är tryggade. Projekttiden löper ut 31.12.2009.

I mellanrapporten vägs eventuella framtida organisationsmodeller. Målet är att data från skogsinventeringen som samlas in med hjälp av samhällets medel ska tillgodoses effektivt.

Målet för projektet är också att göra arbetsfördelningen mellan organisationerna som främjar skogsbruket klarare, förbättra de statliga stödens inverkan och transparens samt förutsättningarna för konkurrens på marknaden för skogstjänster. De möjligheter som den nya teknologin erbjuder skogsägarnas rådgivning öppnar alldeles nya utvecklingsperspektiv.
Utvecklingen av skogsorganisationerna är ett av utvecklingsprojekten i det Nationella skogsprogrammet. Projektet aktualiseras av att skogsägarkårens struktur har förändrats, statens regionförvaltning reformeras som bäst och av produktivitetsprogrammet.

Närmare information vid jord- och skogsbruksministeriet:
överdirektör Aarne Reunala, p. 0400 437 222

Sirkka-Liisa Anttila